Bokomtale

Behandling af irritabel tarmsykdom – i et diætetisk perspektiv

Boken er skrevet av: Mia Schomacker

Irritabel tarmsykdom (IBS) forekommer hos 15 – 20 % av den vestlige befolkningen. Den danske boken «Behandling af irritabel tarmsyndrom», er den første læreboken som systematisk gjennomgår den nåværende evidensen for behandling av IBS. Vi vet per i dag ikke årsaken til IBS, og symptombildet varierer hos den enkelte pasient. Samtidig er ofte redusert livskvalitet gjeldende for samtlige IBS pasienter. På bakgrunn av dette fremhever forfatteren viktigheten av en individuell og helhetsorientert tilgang til behandlingen av IBS.

Forfatteren Mia Schomacker er autorisert klinisk ernæringsfysiolog, utdannet i København. Interessen for IBS har hun hatt siden studietiden. Hun opplevde et stort behov for effektiv behandling av denne pasientgruppen, men at praksis ikke stemte overens med den kunnskapen hun lærte på studiene. I løpet av sin karriere har hun blant annet utdannet seg ved King’s College i London i «lav FODMAP dietten», og driver i dag sin egen klinikk. Hennes visjon er at behandlingen av IBS skal være mer effektiv, i større grad inndra pasienten i behandlingen og at behandling av denne pasientgruppen skal være allment akseptert innenfor helsesektoren.

Innledningsvis gir forfatteren oss en oversiktlig introduksjons til bokens oppbygning og innhold. I følge forfatteren er boken rettet mot alle som har interesse for behandling av IBS, både leger, sykepleiere eller andre behandlere som er i kontakt med IBS pasienter. Hovedmålgruppen er likevel først og fremst kliniske ernæringsfysiologer og andre med ernæringsfaglig bakgrunn som arbeider med ernæringsbehandling av IBS.

Boken er delt inn i fire deler. Den første delen gir oss et innblikk i hva IBS er, og hva sykdommen innebærer. Patofysiologien ved IBS beskrives ved at den er kompleks og består både av fysiologiske, psykologiske og sosiale årsaker. Boken omtaler de ulike symptomene da de er sentrale for diagnostisering av sykdommen og valg av behandlingsstrategi.

Del to i boken tar for seg en gjennomgang av den aktuelle evidens som foreligger i behandlingen av IBS. Historisk har behandlingen av IBS variert avhengig av behandlerens helseprofesjon, samtidig fremhever boken viktigheten av en tverrfaglig tilnærming i behandling av IBS. En kombinasjon av medikamenter, kosthold, livsstil og psykologisk behandling kan i mange tilfeller være det optimale ifølge forfatteren. Likevel er det den ernæringsmessige behandlingen ved IBS denne boken i hovedsak tar for seg.

De ulike pedagogiske tilnærmingsmetodene som er egnet for behandling av IBS pasienter omtales i del tre. Forfatterens personlige erfaringer, og hvilke pedagogiske tilnærmingsmetoder forfatteren ser som mest hensiktsmessige i behandlingen av IBS pasienter, omtales også. Blant annet gir forfatteren forslag til konkrete spørsmål som egner seg å stille ved veiledning av IBS pasienter. På bakgrunn av disse spørsmålene legger boken også opp til refleksjon hos leseren, og utførelse av egen praksis som behandler av IBS pasienter.

Den siste delen av boken, del fire, tar for seg aktuelt veiledningsmateriale som kan være aktuelt å benytte i behandlingen av IBS pasienter. Boken gir også praktiske forslag til hvordan dette veiledningsmaterialet kan anvendes i den enkelte klinikk. Til slutt gir forfatteren oss tips til hvor både behandlere og pasienter kan finne ytterligere informasjon.

Boken «Behandlingen af irritabel tarmsyndrom» gir oss som lesere en god oppdatering på evidensbasert ernæringsbehandling av IBS pasienter. Samtidig gir boken konkrete og praktiske råd om hvordan IBS pasienter suksessfullt kan veiledes til en mer symptomfri tilværelse.