Industrien tar underernæring på alvor og ønsker et samarbeid med helseinstitusjoner!

Underernæring står høyt på agendaen for oss som arbeider med ernæring. Kunnskapen rundt underernæringsproblematikken blir stadig bedre, men samtidig er det mange utfordringer i hverdagen. Matservering er komplekst. Tverrfaglige samarbeid, der spredning av kunnskap og utarbeidelse av praktiske løsninger som fungerer i det daglige, er essensielt for å få satt i gang tidlige tiltak for forebygging og behandling.

Fristende smoothie laget med energi- og proteinrik juice. Foto: Orkla Foods Norge

Utfordringer, behov og industriens rolle

I januar 2017 ga Nasjonalt Råd for Ernæring (NRE) ut en rapport om mangler og muligheter ved ernæringsbehandling i helsesektoren (1). Det anslås at 1/3 av sykehuspasientene og 2/3 av eldre er, eller står i fare for, å bli underernært. Underernærte pasienter har høyere dødelighet enn velernærte.

I følge rapporten kunne 40 % av re-innleggelser vært unngått med bedring av ernæringsstatus (1). Forebyggende, tidlige tiltak anses å være mest effektive i kampen mot underernæring. Her er tilgang og inntak av hyppige, små, og næringstette måltider i tidlig fase av sykdomsforløpet trukket frem som positivt (f.eks. lunge- og hjertesykdom, kreft, kirurgiske inngrep i fordøyelseskanalen m.m.) (1,2,3). Å øke næringstettheten på mindre volum/porsjoner, samt gjøre disse tilgjengelig hele døgnet, øker sjansen for at pasienten får dekket sine næringsbehov (2, 4). Orkla Foods Norge innledet høsten 2016 et samarbeid med institusjoner for å utvikle effektive løsninger for bedre matomsorg.

Som en stor aktør i markedet har vi mulighet til å tilby tilpassede løsninger til helsesektoren. I februar lanserte vi et nytt tverrfaglig konsept basert på offentlige retningslinjer: Bare Bra Mat – sykehus & sykehjem.

Tidspress, sparekniv og liten tilgang på ernæringsfaglig kompetanse skaper ernæringsutfordringer

Det er travelt på helseinstitusjoner. Med mer dagbehandling og synkende dekningsgrad for behovet for sengeplasser på sykehus, er det kun de sykeste som blir innlagt (5). De «friske» eldre bor lengre hjemme. Først når funksjonsnivået er uforsvarlig lavt søkes de inn til institusjonene som også skal ta imot utskrevne sykehuspasienter. Kommunale pasienter rapporteres å være både sykere og mer pleietrengende enn tidligere (6, 7). En kontinuerlig sparekniv fører til kamp om ressurser, lavere andel fagutdannede på kjøkkenet og innskjerpede matbudsjett. Kjøkkenpersonalet gjør en god jobb med å tilberede hovedmåltider etter statlige føringer, men med desentralisering og strenge budsjetter er det utfordrende å tilby den fleksibiliteten som behøves. Hovedmåltidene bestilles gjerne flere dager i forveien og varmes opp på post. God kommunikasjon og kunnskap om tilberedning i alle ledd er essensielt for at sluttresultatet til pasient er i tråd med det som ble planlagt på kjøkkenet.

Sykepleiere får stadig større ansvar for matservering, og NRE sin rapport viser at det, til tross for grunnleggende ernæringslære i sykepleierutdannelsen, er stor usikkerhet relatert til ernæringsbehandlingen (1). Legene fokuserer på den medisinske behandlingen og etterlevelse av strenge journalføringskrav. Bedre ernæring krever raske serveringsløsninger, fleksibilitet i mattilbudet, god tilgang på næringsinformasjon og matalternativer til medisinske næringsdrikker (1).

I dag ser vi dessverre at opptil 70 % av innlagte pasienter mister vekt under sykehusopphold, delvis grunnet manglende ernæringsfokus (2, 8). At den ernæringsfaglige kompetansen ofte sitter langt borte, eller har kapasitetsutfordringer, gjør det utfordrende å imøtekomme alle ønsker og behov. Når vekttap inntreffer, skaper dette ofte bekymring hos pasient og pårørende.

Mat er et symbol på liv eller død – spiser vi ikke, lever vi ikke. Kunnskap og enkle, tilpassede løsninger for å behandle/forebygge underernæring kan bidra til økt mestring og bedre livskvalitet for pasienter (9). Samtidig kan antall liggedøgn og komplikasjonsrisiko reduseres, dette er til sammen god helseøkonomi (10, 11).

Måltidsklokken illustrerer fordeling av hoved- og mellommåltider gjennom dagen, og kan være et hjelpemiddel for å unngå lang fastetid. Foto: Orkla Foods Norge

Bare Bra Mat – Orkla Foods Norge sitt bidrag for bedre ernæring til syke og eldre

Med Bare Bra Mat ønsker Orkla Foods å skape engasjement ved å spre oppskriftsinspirasjon, ernæringskunnskap og innovere på enkle, næringsrike måltidsløsninger for pasienter i ulike livsfaser. Mange er ikke klar over at syke og eldre kan ha andre næringsbehov enn «mannen i gaten». Informasjonen må ut og via kunnskapskurs i klinisk ernæring for post- og kjøkkenansatte ønsker vi å spre viktig informasjon. Kroppens primærbehov er å dekke energibehovene til normal organfunksjon slik at kroppslig svekkelse bremses/unngås, spesielt ved sykdom og aldring (12,13). Ved sykdom/aldring, bør ofte det sunne, grove og grønne vike for mer energi- og næringstette matvarer. Utvikling av funksjonelle løsninger og næringstette oppskrifter til institusjonskjøkken og dagligvare, gjør det enklere å tilpasse måltidene til særskilte behov i helsesektoren.

Bare Bra Mat forholder seg til statlige føringer og våre kokker, næringsmiddelteknologer, emballasjeutviklere og kliniske ernæringsfysiologer samarbeider tett i utviklingsprosessene. For å sikre at konseptet imøtekommer de faktiske behovene til brukergruppen, innledet vi i 2016 et samarbeid med kjøkkensjefer i primær- og spesialisthelsetjenesten. Behovet for bedre tilrettelegging og systemsatte tiltak for å øke matinntaket for eldre/syke som spiser under behov kan best møtes med tverrfaglig tilnærming og ved å ta de små, gjennomførbare stegene i riktig retning (1). Næringsberiking av matvarer som er tilgjengelig på sykehus og i dagligvare, bidrar til økt variasjon på matvarer, smak og konsistenser slik at pasienten alltid finner en smak som kan gi matglede, og støtte opp om behov. Både pasient, pårørende og pleiepersonell kan med enkle tips lære å handle inn og tilberede næringstette små måltider som tilpasses de endrede behov ved sykdom og aldring. Det gode måltid trenger ikke være komplisert.

«Smarte brødskiver» med ekstra næring på lite volum, servert med kaffe og energirik juice. Foto: Orkla Foods Norge

Bare Bra Mat – Kunnskap, inspirasjon og løsninger for bedre folkehelse

Folkehelse er viktig for Orkla Foods, og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor ved å tilrettelegge for enklere etterlevelse av statlige føringer tilpasset pasienten og institusjonens behov. Gjennom Bare Bra Mat tilbyr vi tilpassede småretter og enkle matalternativer med mer næring på mindre plass. Vi holder kurs for å spre kunnskap, motivasjon og inspirasjon til kjøkkenpersonale, postverter og ansatte på avdelinger i sykehus og sykehjem for å bygge opp om de gode initiativ og løsninger!

La oss jobbe sammen for å imøtekomme ernæringsbehov i sykehus og sykehjem! Kunnskap, inspirasjon og tilpassede løsninger kan bedre ernæringsomsorgen!

Mulige konsekvenser av underernæring (2, 8, 10):

 • Redusert motstand mot infeksjoner

 • Redusert psykisk og fysisk funksjon

 • Redusert toleranse og/eller effekt av behandling

 • Økt liggetid på institusjon

 • Økt risiko for tilleggskomplikasjoner

 • Økt hastighet på aldringsprosesser

 • Økt risiko for dødelig utfall

Referanser

 1. Nasjonalt råd for ernæring. Sykdomsrelatert underernæring – utfordringer, muligheter og anbefalinger. Helsedirektoratet 2017.

 2. M. Isabel TD, Correia MD, Refaat A et.al. Evidence Based Recommendations for Addressing Malnutrition in Health Care; An Updated Strategy From the feed M.E. Global Study Group. JAMDA 2014; 15;544 – 550

 3. Ravasco P, Monteiro Grillo I, Vidal PM, et.al. Dietary counseling improves patient outcomes; a prospective, randomized controlled trial in colorectal cancer patients undergoing radiotherapy. J.Clin Oncol, 2005;23 (7):1431 – 8

 4. Olin AO, Armyr I, Soop M et.al. Energy-dense meals improve energy intake in elderly residents in a nursing home. J Clin Nutr 2003; 22; 125 – 131.

 5. Garåsen H, Johansen R. Samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste – erfaringer fra Trondheim. Tidsskriftet for den norske legeforeningen, 2005;125;1198 – 200

 6. Stortinget. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om kvalitet og pasientsikkerhet 2014. Helse- og omsorgskomiteen. 2014.

 7. Abelsen B, Gaski M, Nødland SI, Stephansen A. Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. IRIS Rapport 382/2014.

 8. Helsedirektoratet. Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet 2016.

 9. Rasheed S, Woods RT. An investigation into the association between nutritional status and quality of life in older people admitted to hospital. J. Clin Nutr 2013;27;142 – 151

 10. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Helsedirektoratet 2010.

 11. Juul H. Forebygging og behandling av underernæring- potensiale for kostnadsbesparelser? Avd. for helseledelse og økonomi, UiO, 2010

 12. Miller SL, Wolfe RR. The danger of weight loss in the elderly, J Nutr Health Aging 2008;12;487 – 91

 13. Chapman IM. Weight loss in the elderly. J Nutr Health Aging 2008; 12:487 – 91.