Nytt fra NFE

Kjære medlemmer!

I september deltok ett av våre styremedlemmer på en workshop som samlet deltakere fra ernæringsorganisasjoner fra Europa. Formålet for workshopen var å utforske mulighetene for utvidet samarbeid mellom eksisterende europeiske organisasjoner samt en eventuell harmonisering av standarder for medlemskap i de ulike organisasjonene. Deltakerne var i tillegg til Norge fra Østerrike, Tyskland, Sverige, Nederland, Storbritannia og Portugal. Det var relativt stor variasjon av hvordan de ulike organisasjonene var organisert og hva slags krav de stilte til medlemmenes kompetanse og utøvelse av yrket, men også flere likheter, blant annet når det gjaldt minstekrav til akademisk grad for medlemmene. Det var stor interesse for å sette i gang en prosess på tvers av organisasjonene.

Første skritt er en kartlegging av organisasjonenes standarder. NFE kommer til å delta i dette arbeidet, som vil være en langvarig prosess. Vi gleder oss til et større samarbeid og mulighet til å dele erfaringer med våre europeiske søsterorganisasjoner.

Torsdag 19 oktober gikk vårt nettverksmøte av stabelen. Over 30 medlemmer møtte opp til faglig påfyll og nettverksbygging.

Kristine Vinje snakket om hvordan Samhandlingsreformen og Folkehelseloven legger føringer for kommuners ansvar for å sette i gang forebyggende og helsefremmende tiltak, inkludert ernæring.

Lars Magnus Ottersen fortalte om hvordan han gikk fra praksisplass via prosjektoppdrag til fast stilling som ernæringskonsulent i bydel Sankthanshaugen i Oslo kommune. Ernæringsarbeidet han har dratt i gang der inkluderer forebyggende prosjekter for grupper i alle aldre, og synliggjør behovet for personer som kan identifisere innsatsområder og gjøre tiltak på kommunale arenaer.

Pia Harritz Torchio fortalte om sin jobb som ernæringsrådgiver i Horten kommune, og hvordan hun leder arbeidet med å starte og følge opp forebyggende ernæringsrettede tiltak for mange grupper av befolkningen. Hun fungerer også som faglig ressurs for barnehagepersonale, helsesøstre og jordmødre. På samme måte som Lars Magnus har hun synliggjort behovet for sin kompetanse.

Vi i styret vil jobbe mer strategisk for å synliggjøre behovet for alle typer ernæringskompetanse fremover.

Med dette ønsker styret i NFE alle våre medlemmer en riktig god jul!

På vegne av styret