MLM-salg basert på falske premisser

En rekke selskaper bedriver nettverkssalg av kosttilskudd i Norge. I denne artikkelen gir vi en kort innføring i hva Multi Level Marketing omfatter og retter et kritisk blikk på noen av de største aktørene i markedet og helsepåstandene de markedsfører.

Innledning

I dag markedsføres- og selges kosttilskudd og ernæringsprodukter i stadig større grad under den såkalte Multi Level Marketing-forretningsmodellen (MLM). MLM-nettverkenes hensikt er å få flyttet produkter over et størst mulig nettverk slik at selskapet får solgt flest mulig produkter. For å få til dette er de avhengige av såkalte «selvstendige distributører» som driver direktesalg til blant annet familie, venner og venners venner. De som gjør det godt i MLM-bransjen er topptrente selgere som er gode til å overbevise kunder, partnere og personer under seg i modellen om at de selger fantastiske og nødvendige produkter. De har, generelt sett, ikke ernæringsutdanning og har ofte en fremgangsmåte som er pågående og preget av å spille på penger. 

Gorm Kunøe, en av Norges fremste eksperter på MLM-salg uttalte nylig til TV2.no: Disse selgerne er drevet av økonomisk mulighet. Mulighet for fremgang og et håp om å bli rik. Muligheten for at man så tøyer sin egen etikk og at grådigheten tar overhånd er stor». I kjølvannet av at stadig flere MLM-aktører vokser i omfang, finnes det flere problemer vi ønsker å belyse i denne artikkelen. I tillegg til at vi vil argumentere for at MLM som markedsførings- og salgsmodell i seg selv er problematisk, er det flere uheldige og kritikkverdige momenter som kjennetegner flere av de store MLM-aktørene, deriblant Eqology, Herbalife, Forever Living og PM-International (FitLine). Alle de nevnte er medlemmer av interesseorganisasjonen Direktesalgsforbundet. Jan Fredrik Torgersen, lederen i forbundet, har til Natt&Dag uttalt: «Vi er et forbund for den seriøse delen av bransjen». Til tross for at Direktesalgforbundet tilsynelatende stenger ute verstingene, kan det likevel stilles en rekke spørsmål omkring hvor etisk MLM bransjen opptrer, også de som i følge Direktesalgsforbundet kan regnes som «good guys».

MLM versus pyramideselskap – hva er forskjellen?

MLM og pyramideselskaper kan ofte være svært like, og følgelig ikke enkle å skille i mange sammenhenger. Juridisk er det likevel forskjeller. Pyramidespill er en form for bedrageri, ulovlig i Norge og rammes av forbudsregelen i lotteriloven §16 som fastsetter forbud mot «...å opprette eller delta i pyramidespill, lykkekjeder, kjedeforretninger eller lignende tiltak hvor penger eller andre verdier omsettes etter hvert innen en ubestemt krets av personer»(1). 

Et pyramidespill innebærer bytte av penger, primært for å registrere andre mennesker inn i nettverket, ofte uten at noe produkt eller tjeneste blir levert.MLM-nettverk skiller seg fra pyramidespill utelukkende ved at det er faktiske varer og tjenester som omsettes. Denne forskjellen er vesentlig, og er bakgrunnen for at det er vanskelig å håndheve forbudet og stenge ute en del selskaper som er kamuflerte som MLM-nettverk (1). Det finnes blandingsformer mellom pyramidespill og MLM-nettverk der det er varierende grad av inntjening fra faktiske produkter og deltakernes pengeinnskudd. En slik gråsone medfører at det er vanskelig å vite om nettverket er forutbestemt til ikke å være bærekraftig, slik situasjonen er med rene pyramidespill, eller ei.

Pyramidespill er en destruktiv modell fordi det ikke er nok mennesker i verden til å støtte den

Kontroverser blant MLM-selskaper

Uavhengig av om selskapene er innenfor eller utenfor lovlig regelverk er det svært mange mennesker som har tapt penger på å involvere seg i MLM-selskaper, også de lovlige (2,3). Majoriteten av profitten selskapene tjener kommer ikke fra produktsalg, men fra å rekruttere andre medlemmer, og sjansene for å lykkes økonomisk er små (3). Jon Taylor gjennomførte en omfattende analyse av kompensasjonsplanene for over 400 MLM-nettverk. Funnene, som er publisert hos Federal Trade Commission (den amerikanske handels- og forbrukerkommisjonen), konkluderte: «In every case, using the analytical framework described, the loss rate for all these MLMs ranged from 99.05 % to 99.99 %, with an average of 99.71 % of participants losing money in an MLM. On average, one in 545 are likely to have profited after subtracting expenses and 997 out of 1,000 individuals involved with an MLM lose money (not including time invested)»(3).

Det kontroversielle MLM-selskapet Herbalife ble i 2016 dømt til å betale 200 millioner dollar til forbrukere- og selgere som tapte penger på grunn av bedrageri etter lengre tids etterforskning av amerikanske myndigheter (2). På tross av dystre fremtidsutsikter for de fleste, har flere MLM-selskaper, inkludert Herbalife, lagt frem eksempler som får suksess målt i penger til å høres enkelt ut. Villedende promotering fra selskapet om potensiell eller sannsynlig inntjening og lovnader om å kunne nyte en ekstravagant livsstil ble imidlertid også forbudt i dommen mot dem (2). Noen år tidligere, i november 2011, ble Herbalife dømt i en sak som hadde vart i 8 år i belgisk rettsvesen (4). Selskapet ble dømt for å ha en omsetningsmodell der grunnlaget for inntektene var rekruttering av medlemmer fremfor salg av produkter, og dermed ulovlig. Herbalife anket og fikk dommen omgjort til deres fordel i 2012 (5). Selskapet har forøvrig vært sett i sammenheng med flere hendelser av leversykdom. Flere studier (6–8) har funnet at Herbalifes tilskudd kan ha levertoksiske effekter. Øvre grense for inntak og toksisitet av vitaminer og sporelementer er kjent som årsaken til dette.

Selskapet Zinzino har også vært gjenstand for kontroverser. I både Danmark og Finland har henholdsvis forbrukerrådet og myndighetene frarådet å knytte seg til selskapet og mistenkt det for ulovlig pyramidespill (9). I 2015 ble selskapet nødt til å sende advarsler til selgere fordi de benyttet seg av ulovlige helsepåstander i markedsføringen. Produktet «Balance oil» ble blant annet påstått å hjelpe mot ADHD, Asperger syndrom og dysleksi (9).

I 2013 gikk forbrukerorganisasjonen Verein für Konsumenteninformation i Østerrike gjennom flere MLM-kosttilskudd, og fant de generelt å være uten effekt, dyre og overdoserte. Merkevaren FitLine ble funnet å overskride anbefalt daglig inntak av 8 forskjellige vitaminer og mineraler (10). I likhet med mange andre MLM-selskaper, har FitLine (eid av PM-International) blitt kritisert for markedsføringsstrategier og et voldsomt fokus på å verve selgere. Selskapet har vært klaget inn til legemiddelverket i Sverige fordi selgerne har frontet medisinske påstander og produktene som en kur (11). Slik promotering, som det finnes eksempler på også i Norge, er forbudt gjennom matinformasjonsforordningen som sier at man ikke skal tillegge (eller gi inntrykk av) at slike produkter har forebyggende, behandlende eller helbredende egenskaper.

FitLine/PM-International har også vært i medias søkelys i Norge, senest i november 2017 da TV2-programmet «Helsekontrollen» gjorde en gjennomgang der blant annet professor i ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bjørn Skålhegg bidro. Han forklarte at over halvparten av innholdet i et av produktene var sukker, at det ikke ga helseeffekter og at vektnedgang og opplevde effekter, naturligvis, skyldes at de som kjøper produktene får beskjed om hva de ellers skal spise og er i en negativ energibalanse. PM-International gikk til sak etter det kritiske søkelyset, og krevde at TV2 skulle fjerne omtalen samtidig som de varslet søksmål og erstatningskrav på 50 millioner kroner. Kravet ble imidlertid avvist av Byfogden i Oslo og senere av Borgarting lagmannsrett, som mente at artiklene var kritiske, men legitimt fundert. Gjennomgangen TV2 gjorde var basert på at de hadde mottatt svært mange tips om promoteringen av produktene i sosiale medier.

Produktsalg basert på falske premisser og store lovnader

Det er ille nok at MLM-selskapene opptrer helt i grenseland av loven. Like ille er det at det under denne salgsmodellen florerer av salg av produkter som selges inn på falske premisser, gjerne kombinert med fryktbaserte budskap. Eksemplene er mange, og vi vil ta for oss et eksempel fra tre kjente MLM-aktører i Norge.

ZINZINO

Foto: Faksimile, Zinzino

Zinzino startet i 2005 som et nettverksselskap basert i Sverige, og startet i sin spede oppstart med salg av kaffemaskiner frem til selskapet i 2012 kjøpte seg inn bedriften «BioActive Foods AS» med eksklusive rettigheter til produktene og konseptet. 2 år senere var Zinzino eneeier med 100 prosent av aksjene i selskapet. I denne forbindelse utviklet selskapet sitt konsept om «Balance Oil» rik på EPA og DHA og beriket med olivenolje (12). BioActive Foods AS uttaler at: «Olivenolje sine gunstige helseegenskaper knyttes i stor grad til det høye innholdet av bioaktive polyfenoler, men i tillegg inneholder olivenolje også squalen og oljesyre» (13). Selskapet har uttalt at visjonen er å bli «verdens ledende selskap til å gjenopprette normal omega-6/omega-3 fettsyrebalanse i enkeltpersoner ved å tilby dokumenterte kostholdsråd og høykvalitetsprodukter som tilfredsstiller våre kunders behov» (14). Videre skriver selskapet at «Mennesket ble ‘designet’ til å ha likt nivå av de livsviktige omega-6 og omega-3 fettsyrene i kroppen. Fettsyrebalansen mellom omega-6 og omega-3 på cellenivå bestemmes av kostholdets sammensetning» (15).

Er du i balanse?

«Er du i risikosonen?» er det skrevet på forsiden til Zinzino’s nettsider. «Bare 1/20 er i balanse». Skremmende uttalelser som impliserer at en ubalanse har en uheldig effekt på helsen. Zinzino erklærer i en vag uttalelse: «Nytt vitenskapelig fokus handler om balansen mellom essensielle omega-6- og omega-3-fettsyrer» og «Problemet er at kostholdet vårt har skapt ubalanse mellom disse fettsyrene. For mye omega-6 i kostholdet og kroppen skaper ubalanse. Et lavt inntak av de essensielle omega-3 fettsyrene EPA og DHA skaper ubalanse». Uten å påpeke konkrete effekter er det opp til forbrukeren å skulle forestille seg hva slags uheldige effekter en «ubalanse» kan medføre. For å evaluere din egen balanse kan du investere i en «balansetest». Denne testen er en Dried Blood Spot (DBS) selvtest, noe Beate Østengen har skrevet om for NTFE tidligere (16). PUFA-status er best innhentet i prøver med en tregere omsetning enn lipoproteiner i plasma. Røde blodceller er passende til dette, og kan innhentes fra fullblodsprøver og derav også gjennom DBS-selvtesting (17). «Balansen» er i følge Zinzino innfridd når du har en 3:1-ratio, eller lavere, mellom arakidonsyre (AA) og eikosapentaensyre (EPA). Over dette betegnes som et «ubalansert» og «pro-inflammatorisk» kosthold.

Det menneskelige design – er vi skapt for en gitt omega-3/omega-6-balanse?

En fersk studie (18) har vist at det er forskjeller i balansen (ratioen) mellom omega-3 (n-3) og omega-6 (n-6) avhengig av hvor målene ble utført (Tabell 1). Det er altså variasjoner mellom vev. Vi har ikke hatt hell med å finne ut spesifikt hvor Zinzino vurderer ratioen.

Tabell 1. Forskjeller i omega-6:omega-3-ratio mellom ulike prøvetyper i 50 tilfeldige blodprøver.

Lipidfraksjon

n-6:n-3 ratio (vekt %)

Fullblod

7.8

Røde blodceller

3.5

Plasma/serum

9.1

Frie fettsyrer

4.0

Kolesteryl ester

19.7

Fosfolipider

4.9

Triglyserider

6.5

Tabell oversatt fra Harris, 2018 (ref. 8).

Mange av utfordringene med en ratio mellom fettsyrene kan løses ved å benytte seg av en n-3 indeks – et mål på røde blodceller (RBC) sitt innhold av n-3 fettsyrene EPA og DHA uttrykt som vekt av total frie fettsyrer i membranen til RBC (18,19). En anbefaling på 8 % eller mer som målverdi for n-3-indeksen er gitt i forbindelse med risiko for hjertesykdom (20). Denne prosenten anbefaler også BioActive Foods AS (21).

Linolsyre (LA), forløperen til arakidonsyre (AA), er knyttet til en nøytral eller gunstig effekt på forekomst av hjerte- og karsykdom og diabetes type 2, så vel som at inntaket av LA virker å påvirke konsentrasjonen av AA i mindre grad (22). Et moderat konsum av LA (5–8 E %) øker ikke AA i plasma/blodplater eller dannelsen av proinflammatoriske derivater (23). Kun en liten del av inntaket av LA omdannes til AA i kostholdet (24–26). Foruten om dette er allerede inntaket av PUFA i de nordiske landene på 5.6–6.7 E % (Tabell 2).

Tabell 2. Gjennomsnittlig inntak (E %) av flerumettet fett (PUFA) i de nordiske landene i 2003–2012.

Danmark

Finland

Island

Norge

Sverige

2003–2008

2012*

2010–2011

2010–2011

2010–2011

PUFA

4.9

6.7/6.7

5.9

6.2

5.6

Tabell hentet fra Nordic Nutrition Recommendations 2012.

En nylig oversiktsartikkel er kritisk til påstander om den inflammatoriske effekten av n-6, og kommenterer at den i så fall er liten. Det finnes indikasjoner på at n-6 kan ha en anti-inflammatorisk effekt (27). Hos normalvektige personer er det ikke sett en økning av markører for inflammasjon etter inntak av n-6 (28). Fremfor en gitt n-6/n-3-ratio finnes det holdepunkter for at mengden n-3 er viktigst (29). OTILIP-studien så på effekten av å senke n6/n3-ratioen på risikofaktorer for HKS og fant ingen effekt (30). En gunstig effekt kan imidlertid oppnås ved å øke omega-3 (31).

Markedsføring basert på en balansert ratio er svært problematisk all den tid det ikke foreligger noen konsensus vedrørende en ideell «balanse» eller «optimal ratio» mellom de nevnte fettsyrene. Tvert imot er slike påstander ansett som vitenskapelig utdatert (18). Det er fravær av evidens som tilsier at mennesker er skapt for en gitt ratio mellom fettsyrene En ratio antyder at en reduksjon av n-6 vil gi samme effekt som en økning av n-3. Man må se på bidraget til hver av de ulike fettsyrene – ikke alle i ett. Ulike fettsyrer har ulike effekter og n-3 og n-6 er ikke motsatt av hverandre.

Etter vårt syn selger Zinzino produkter basert på påstander rundt en gunstig balanse og tilbyr ikke noe banebrytende med produktet «Balance Oil». Det er betenkelig at prisen for en bindingsperiode over 6 måneder er 4589 kroner (12). Til sammenligning får du samme mengde olje, uten DBS-testen, hos en tilfeldig aktør for 444 kroner (32). For samme pris får du én flaske med Zinzino sin balanseolje.

EQOLOGY

Foto: Faksimile, Eqology

Selskapet Eqology skriver om et av sine mest populære produkter, «EQ Essential», følgende:«Selv de mest helsebevisste av oss synes det er vanskelig å få i seg nok og riktig mengde næringsstoffer som i tillegg er anti-inflammatoriske, inneholder antioksidanter og som gir helsebringende effekt». Premisset er at deres naturlige flytende multivitamintilskudd i tråd med produktfilosofien deres skal sikre «balanse, harmoni» og helsebringende effekt.Det er uklart hva de refererer til med ord som «balanse» og «harmoni», men at begreper som dette kan harmonere i ørene til potensielle kunder er trolig. Om vi lar tvilen komme dem til gode og tenker at balanse og harmoni er ment som populærvitenskapelige begreper for å opprettholde homeostase, er det likevel mye som skurrer. For det første er det generelt sett ikke et faktisk fenomen at folk flest sliter med å få i seg næringsstoffene de trenger (33). 

Dersom hensikten til Eqology er å gi en riktig mengde næringsstoffer som er helsebringende, burde de gjennomgått hvordan dette optimalt skal oppnås. Tilskuddet deres har mellom 100–300 % av ADI (akseptabelt daglig inntak) av flere mikronæringsstoffer, hvilket, paradoksalt, kan lede til kompenserende homeostase over tid kombinert med vanlig mat, og potensielt være ugunstig. På nettsidene skriver Eqology: «EQ Essential er et komplett antioksidantkosttilskudd som gir kroppen det optimale behovet for vitaminer og mineraler (ikke bare RDI – anbefalt daglig inntak)». Eqology indikerer med dette at et «optimalt behov» ligger høyere enn ADI. Ingen kilder oppgis for å underbygge dette.

Trenger vi tilskudd av antioksidanter for optimal helse?

Er antioksidant-/multivitamintilskudd som Eqology, og andre, selger gunstige? Og kan vi anta at en høyere dose enn hva som er etablert som anbefalt standard er mer gunstige? Flere studier finner en invers korrelasjon mellom systemiske nivåer av antioksidanter og flere sykdommer, først og fremst kardiovaskulære sykdommer, men også diabetes og nevrologiske sykdommer (34). Derfor har det også blitt antatt at tilskudd av disse antioksidantene er et effektivt forebyggende eller terapeutisk grep (34). Dette støttes imidlertid ikke av store randomiserte, placebokontrollerte studier hos friske personer, hverken for hjerte- og karsykdom, kreft eller total dødelighet (35–37).

Samspillet mellom både endogene og eksogene antioksidanter med det intracellulære redokssystem som har som oppgave å nøytralisere reaktive oksygenforbindelser og frie radikaler er svært komplekst og er fortsatt under diskusjon. En narrativ kunnskapsoppsummering fra 2016 (34) påpeker at det finnes motstridende funn i litteraturen omkring helseeffekter av antioksidanttilskudd grunnet konfunderende variabler. Forskerne anbefaler fremtidige prosjekter å forbedre seleksjon av deltakere gjennom å gjøre en kvantitativ karakterisering av redoksstatus (balansen mellom oksidanter/pro-oksidanter og antioksidanter) for hvert individ og å hensynta genetisk bakgrunn.

I en norsk oversiktsartikkel av Anette Karlsen (38) påpekes det også et annet relevant poeng; fellestrekket blant tilskuddstudiene er at de har benyttet store farmakologiske doser av få utvalgte antioksidanter, alene eller i kombinasjon. Dette er doser som gjerne er langt høyere enn ved inntak av mat, og det er en klar sammenheng mellom dosene brukt i studiene og risiko for død (39). Når det i studier er benyttet fysiologiske doser av antioksidanter og sporstoffer er mer positive funn rapportert (40,41). I en studie av 12 000 friske voksne kvinner og menn fant man at tilskudd faktisk reduserte kreftrisiko og total dødelighet, men interessant nok bare hos menn, som også hadde lavere baseline-status av flere antioksidanter enn kvinnene (40). Baseline-status er også vist å ha betydning for effekt av antioksidanttilskudd for prestasjon: hos personer med lave nivåer av vitamin C gir tilskudd av vitamin C prestasjonsfremmende effekt, men ikke hos de med normale konsentrasjoner (42).

Etter vårt syn har ikke Eqology belegg for påstandene sine om at folk ikke klarer å dekke næringsbehovene sine, ei heller at tilskuddet deres gir noen helsemessig fordel. Det er kritikkverdig av Eqology å markedsføre med begreper som «supermat», «superfruktekstrakter», samt påstandene om at ingrediensene i tilskuddet «styrker immunforsvaret» og gjør oss friskere og sunnere lengre. Helsemyndighetene anbefaler å spise et plantebasert kosthold som virker beskyttende og inneholder fytokjemikalier og en kombinasjon av bioaktive komponenter. Å sørge for å nå anbefalt inntak av antioksidanter fra tilskudd gir ikke nødvendigvis samme helsegevinst som fra mat.

PM-INTERNATIONAL (FitLine)

Foto: Faksimile, PM-International

PM-International er et av verdens største MLM-selskaper, som blant annet eier kosttilskuddserien «Fitline». Selskapet ble i 1994 startet av tyskeren Rolf Sorg som etter å ha droppet ut av ingeniørstudiene for å drive gründervirksomhet, og har i dag en årlig omsetning på 3,5 milliarder kroner. FitLine skriver på sine nettsider: «Næringstilskuddsproduktene fra FitLineserien hjelper deg å mestre utfordringene i hverdagen og opprettholde fitness og prestasjonsevne – uansett alder».Det er hverken nødvendig, hensiktsmessig eller noe som indikerer at kosttilskudd med det næringsinnholdet FitLine sine produkter representerer bidrar til å «opprettholde fitness». De fleste produktene er basert på fruktose, dekstrose og andre sukkerarter og har et svært høyt innhold av disse, se tabell 3 for en oversikt over de mest kjente produktene til FitLine.

Tabell 3. Produktoversikt, FitLine

Produkt- navn

Produkttype

Sukkerinnhold pr 100 gram

Inneholder ellers

Beskrivelse

Annet

ProShape All-in-1

Måltids-erstatter

28 gram

Myseprotein, vitaminer, mineraler

«Måltid for vektkontrollerende ernæring»

Å følge rådet om å erstatte 2 måltider/dag med produktet gir godt over RDI for kalsium, fosfor og vitamin B12

ProShape® (Amino)

Aminosyrer

N/A

Leucin, valin, isoleucin, lysin, fenylalanin, treonin, metionin, tryptofan

«For intensive muskelanstrengelser, særlig i forbindelse med idrett. Proteiner (aminosyrer) bidrar til å øke muskelmassen»

-----------------

Restorate Exotic

Nærings-tilskudd

46 gram

Vitaminer, mineraler

«Verdifullt kalsium, magnesium, jern, zink, selen, silisium, kobber, mangan, krom og vitamin D, gjør Restorate til den ideelle «God-Natt»- drikken»

«Resitusjon*» står på produktemballasjen, med bakgrunn i at produktet inneholder 134 mg magnesium. Produktet anbefales inntatt på kvelden

FitLine Basics

Nærings-tilskudd

65 gram

Vitaminer, diverse ekstrakter, grønnsaks-pulver, eple og risfiber, maltodextrin

«Rik på vitamin C og selen, bidrar til normal funksjon av immunforsvaret. Rik på vitamin E og C, bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress. Vitamin C høyner opptak av jern»

«1 porsjon (20 gram) anbefales ideelt på morgenen sammen med FitLine Activize»

Activize Oxyplus

Nærings-tilskudd

74 gram

Guaranaekstraktpulver, dextrose, rødbetepulver, vitaminer

«FitLine Activize tilfører kroppen eksakt de virkestoffene den trenger for å produsere energi»

«Merket med «energimetaolisme»

Ekstraordinære påstander krever ekstraordinær evidens

I følge PM-International er Fitline laget med «Nærings-Transport-Konseptet (NTC©), som transporterer næringen nøyaktig dit den trengs og når den trengs – til cellene våre. Dermed kan du gå fit og prestasjonssterk gjennom dagen», og de har hevdet at opptaket er fem ganger bedre enn fra «vanlige vitaminer». Til TV2 uttalte Bjørn Skålhegg: «Dette stemmer overhodet ikke. Hvis det er et naturlig vitamin så blir det tatt opp på naturlige måter i tarmen. Det gjelder alle vitaminer, og burde gjelde for disse. Hvis ikke så er det ikke vitaminer». FitLine henviser ikke til evidens i forbindelse med påstander knyttet til «NTC».På alle produktene står følgende på emballasjen: «Fremragende produktkvalitet. Tilsvarer internasjonal GMP-standard». Dette forteller imidlertid ikke at produktet har en kvalitet målt i hvor virkningsfullt det er.

Stor satsing mot idretten

Selskapet har et særskilt fokus mot idrett. PM-International har en egen fane kalt «idrett» på sine nettsider der de uttaler: «Uansett om vi snakker om bredde- eller toppidrett: Sportsnæringen fra FitLineserien bidrar dag for dag til at du kan yte maksimalt. Produktene bidrar ikke bare til en optimal tilførsel av næring, men også maksimal sikkerhet».

Satsingen FitLine har mot idrett har lenge vært stor i Tyskland med samarbeid med ulike idrettsforbund og landslag. I Norge får imidlertid ikke utøvere under Olympiatoppen tillatelse til å bruke produktene (43). Ansvarlig bruk av ergogene stoffer kan være nyttig, spesielt i idrett der marginene er små, og gjøres på en trygg måte gjennom å følge kvalitetssikringssystemer. Uten å følge slike systemer er risikoen for å innta forbudte stoffer og/eller forurensede produkter ikke ubetydelig (44). FitLine følger ikke WADA (World Anti Doping Agency)-akkreditert standard, hvilket innebærer at tilskuddene må være testet av «Informed Sport», HFL, Sport Science Laboratory. Dette er anerkjent som det beste kvalitetssikringssystemet som finnes. FitLine er i samarbeid med den såkalte «Cologne List» (kølnerlisten) som også tester for forbudte stoffer.

Basert på næringsinnholdet i FitLine sine produkter er det likevel ikke noe rasjonal for at disse støtter opp omkring prestasjon i idrett. Karbohydrattilførsel før, under og etter konkurranse kan være hensiktsmessig (45), men FitLine sine næringstilskudd er laget for å inntas i små doser, fra en liten måleskje på om lag 2–20 gram avhengig av produkt. Dette gir ikke en prestasjonsfremmende mengde karbohydrat. Skulle man brukt doser av «FitLine Basic», «FitLine Activize» eller «FitLine Restorate» ville man samtidig innta doser av vitaminer og mineraler som er langt over ADI, hvilket er stikk i strid med hva som er anbefalingene fra IOCs ferske konsensusartikkel om kosttilskudd og prestasjon (46). FitLine satser også på sitt rene aminosyreprodukt, «FitLine ProShape Amino», og påstår at dette er effektivt for intensive muskelanstrengelser, spesielt i tilknytning til idrett og at «proteiner (aminosyrer) bidrar til å øke muskelmassen». Det er imidlertid en sannhet med store modifikasjoner, for til tross for at spesielt de essensielle aminosyrene er viktige for muskelproteinsyntese, peker bevisene mot at slike tilskudd er ineffektive (47).

Til tross for fravær av nytte for FitLines produktserie, inngikk Håndballklubben Gjerpen HK Skien en ny avtale der FitLines produkter skulle tilbys til utøverne. I en pressemelding fortalte daglig leder Karl-Fredrik Velle at de er stolte over å være de første som inngår et samarbeid med selskapet i Norden. Han presiserte at Gjerpen HK Skien ikke skal drive produktsalg og at samarbeidet er tuftet på «muligheten til å tilby våre utøvere ernæringstilskudd for å øke sin energi og bedre sin restitusjon». Produktene har imidlertid ikke restitusjonsegenskaper som skårer bedre enn vanlig mat. Det er et fåtall prestasjonsfremmende tilskudd som kan være aktuelle for ballsport, og slike produkter har ikke FitLine.

I forbindelse med et intervju relatert til at FitLine utestenges av Olympiatoppen, uttalte Inger Sverresson i PM-International følgende om sponsorsamarbeid med idretten generelt: «Men det kan gi oss en omdømmefordel overfor alle som har idrettsutøvere som forbilder. Eksempelvis breddeidretten». FitLine vet med andre ord å spille på forbilder, idrettsstjerner og autoriteter for å bygge opp et inntrykk av at produktene er gunstige.

Avslutning

Det er et pressende behov for å bidra til økt folkeopplysning rundt MLM-kosttilskudd lagt frem på en forståelig måte for forbrukere. Spesielt tatt i betraktning helseskadelig utfall som har oppstått, og som kan oppstå, som følge av overdrevent inntak av disse produktene. Vi mener at det klart foreligger utbredt produktsalg innenfor MLM som er basert på falske premisser og/eller fryktbasert markedsføring, og at bedriftene trår både i, og over, en etisk gråsone.

Referanser

 1. Regjeringen.no. Høringsnotat Pyramidespill. Kultur- og kirkedepartementet, 2005. 

 2. Curtis G. Herbalife charged with deceptive practices, agrees to $200 million settlement, changes. KFOX, 19.07.2016. 

 3. Taylor J. The Case (for and) against Multi-level Marketing. Consumer Awareness Institute, 2011. 

 4. De Standaard. Herbalife na zeven jaar veroordeeld voor illegale piramideverkoop. De Standaard, 16.12.2011. 

 5. Vardi N. Herbalife’s Shares Soar To New Highs After Belgian Court Ruling Forbes.com, 03.12.2013. 

 6. Schoepfer AM, Engel A, Fattinger K et al. Herbal does not mean innocuous: ten cases of severe hepatotoxicity associated with dietary supplements from Herbalife products. J Hepatol. 2007;47:521–6.

 7. Elinav E, Pinsker G, Safadi R, et al. Association between consumption of Herbalife® nutritional supplements and acute hepatotoxicity. J Hepatol. 2007;47:514–20.

 8. Jóhannsson M, Ormarsdóttir S, Olafsson S. [Hepatotoxicity associated with the use of Herbalife]. Laeknabladid. 2010;96:167–72.

 9. Wikipedia. Zinzino.  [lest 10.08. 2018].

 10. Der Standard. Nahrungsergänzungsmittel im Test: Viel Geld für keine bewiesene Wirkung. 24.01.2013. 

 11. Tranås Tidning. «Det här sker inte av pin djävulskap». 22.12.2013. 

 12. Zinzino.com. Balance.  [lest 10.08.2018].

 13. 1life63.com. Olivenolje og helse. [lest 10.08.2018].

 14. 1life63.com. (2018). Visjon.

 15. 1life63.com. (2018). Hjemmetest

 16. Østengen, B. Kan Dried Blood Spots øke validiteten i kostholdforskning? Norsk Tidsskrift for Ernæring. 2016;(3).

 17. Holen T, Norheim F, Gundersen TE et al. Biomarkers for nutrient intake with focus on alternative sampling techniques. Genes Nutr. 2016;11:12.

 18. Harris WS. The Omega-6:Omega-3 ratio: A critical appraisal and possible successor. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2018;132:34–40.

 19. Harris WS. The omega-3 index: from biomarker to risk marker to risk factor. Curr Atheroscler Rep. 2009;11:411–7.

 20. Harris WS, Del Gobbo L, Tintle NL. The Omega-3 Index and relative risk for coronary heart disease mortality: Estimation from 10 cohort studies. Atherosclerosis. 2017;262:51–4.

 21. 1life63.com. Slik leser du ditt testresultat

 22. Adam O, Wolfram G, Zöllner N. Influence of dietary linoleic acid intake with different fat intakes on arachidonic acid concentrations in plasma and platelet lipids and eicosanoid biosynthesis in female volunteers. Ann Nutr Metab. 2003;47:31–6.

 23. Wijendran V, Hayes KC. Dietary n-6 and n-3 fatty acid balance and cardiovascular health. Annu Rev Nutr. 2004;24:597–615.

 24. Hussein N, Ah-Sing E, Wilkinson P et al. Long-chain conversion of [13C]linoleic acid and alpha-linolenic acid in response to marked changes in their dietary intake in men. J Lipid Res. 2005;46:269–80.

 25. Yaqoob P, Pala HS, Cortina-Borja M et al. Encapsulated fish oil enriched in alpha-tocopherol alters plasma phospholipid and mononuclear cell fatty acid compositions but not mononuclear cell functions. Eur J Clin Invest. 2000;30:260–74.

 26. Rett BS, Whelan J. Increasing dietary linoleic acid does not increase tissue arachidonic acid content in adults consuming Western-type diets: a systematic review. Nutr Metab. 2011;8:36–36.

 27. Tortosa-Caparrós E, Navas-Carrillo D, Marín F, Orenes-Piñero E. Anti-inflammatory effects of omega 3 and omega 6 polyunsaturated fatty acids in cardiovascular disease and metabolic syndrome. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017;57:3421–9.

 28. Johnson GH, Fritsche K. Effect of dietary linoleic acid on markers of inflammation in healthy persons: a systematic review of randomized controlled trials. J Acad Nutr Diet. 2012;112:1029–41, 1041.e1–15.

 29. Hwang DH, Chanmugam PS, Ryan DH et al. Does vegetable oil attenuate the beneficial effects of fish oil in reducing risk factors for cardiovascular disease? Am J Clin Nutr. 1997;66:89–96.

 30. Sanders TAB, Lewis F, Slaughter S et al. Effect of varying the ratio of n-6 to n-3 fatty acids by increasing the dietary intake of alpha-linolenic acid, eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid, or both on fibrinogen and clotting factors VII and XII in persons aged 45–70 y: the OPTILIP study. Am J Clin Nutr. 2006;84:513–22.

 31. Griffin BA. How relevant is the ratio of dietary n-6 to n-3 polyunsaturated fatty acids to cardiovascular disease risk? Evidence from the OPTILIP study. Curr Opin Lipidol. 2008;19:57–62.

 32. MyRevolution. Kosttilskudd: Vital Artic Oil fra MyRevolution. https://myrevolution.no/kosttilskudd/vital-artic-oil

 33. Totland TH et al. Norkost-3 en landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18–70. Oslo: Helsedirektoratet, 2012.

 34. Conti V, Izzo V, Corbi G et al. Antioxidant Supplementation in the Treatment of Aging-Associated Diseases. Front Pharmacol. 2016;7:24.

 35. Lee I, Cook NR, Gaziano J et al. Vitamin e in the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: The women’s health study: a randomized controlled trial. JAMA. 2005;294:56–65.

 36. Cook NR, Albert CM, Gaziano JM et al. A Randomized Factorial Trial of Vitamins C, E, and Beta-Carotene in the Secondary Prevention of Cardiovascular Events in Women: Results from the Women’s Antioxidant Cardiovascular Study (WACS). Arch Intern Med. 2007;167:1610–8.

 37. Gaziano JM, Glynn RJ, Christen WG et al. Vitamins E and C in the Prevention of Prostate and Total Cancer in Men: The Physicians’ Health Study II, a Randomized Controlled Trial. JAMA J Am Med Assoc. 2009;301:52–62.

 38. Karlsen, A. Har antioksidanter helseeffekter? Bioingenioren. 2010;4.

 39. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud L et al. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: Systematic review and meta-analysis. JAMA. 2007;297:842–57.

 40. Hercberg S, Galan P, Preziosi P et al. The su.vi.max study: A randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Arch Intern Med. 2004;164:2335–42.

 41. Blot WJ, Li JY, Taylor PR et al. Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. J Natl Cancer Inst. 1993;85:1483–92.

 42. Paschalis V, Theodorou AA, Kyparos A et al. Low vitamin C values are linked with decreased physical performance and increased oxidative stress: reversal by vitamin C supplementation. Eur J Nutr. 2016;55:45–53.

 43. Direktesalgsforbundet. Utestenges av Olympiatoppen. 11.03.2016. 

 44. Martínez-Sanz JM, Sospedra I, Mañas Ortiz C et al. Intended or Unintended Doping? A Review of the Presence of Doping Substances in Dietary Supplements Used in Sports. Nutrients. 2017;9:1093.

 45. Stellingwerff T, Cox GR. Systematic review: Carbohydrate supplementation on exercise performance or capacity of varying durations. Appl Physiol Nutr Metab Physiol Appl Nutr Metab. 2014;39:998–1011.

 46. Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. Br J Sports Med. 2018;52:439.

 47. Wolfe RR. Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: myth or reality? J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:30.