Forfattere

Veiledning til forfattere

Takk for at du ønsker å skrive en artikkel for tidsskriftet vårt. Her har vi samlet noen retningslinjer for oppsettet på artiklene våre.

Type artikler

Norsk Tidsskrift for ernæring publiserer vitenskapelige originalartikler, oversiktsartikler, kronikker, pasienthistorier og debatter/kommentarer. I tillegg publiserer vi faglige artikler, møtereferater, bokomtaler, leserbrev med mer. Vennligst oppgi hvilken type artikkel du sender inn.  

Vitenskapelige artikler

Artikkelen må bidra til økt vitenskapelig kunnskap. En vitenskapelig artikkel kan ikke ha vært publisert et annet sted tidligere. Det aksepteres at resultatene har vært formidlet på konferanser i form av muntlig presentasjon eller poster. Innholdet i artikkelen må kvalitetssikres av en eller flere fagfeller. Vi følger reglene på icmje.org, som blant annet innebærer krav til oppbygging IMRAD-systemet og bruk av referanser.

Vi har valgt ut følgende artikkelkategorier som vi vurderer for vitenskapelig publisering:

Originalartikkel/empirisk studie: 3000 ord, med et sammendrag på 200 ord.
Oversiktsartikkel: 3000 ord, med et sammendrag på 200 ord. 
Kronikk: 2000 ord, ikke sammendrag men en ingress på 60 ord.
Pasienthistorie: 2000 ord, ikke sammendrag men en ingress på 60 ord. 
Debatt/kommentar til artikler: 1000 ord, ikke sammendrag med en ingress på 60 ord.

Vi har lagt oss tett opptil Tidsskrift for den Norske legeforeningen, for å gjøre det enkelt å tilpasse manuskriptet til det stedet dere vil sende det.

Innsending av manuskript

Fra 2016 har Norsk Tidsskrift for Ernæring begynt å bruke Scholar One ManuscriptsTM, som er et system for behandling av manuskripter og fagfellevurdering (peer review).

Første gang du skal sende et manuskript må du opprette brukernavn og passord. Du får veiledning under hvert trinn når du sender inn et manuskript. Etter innsending kan du i Scholar One blant annet se hvor i systemet manuskriptet ditt er. Fagfeller vil også se sine manuskripter og deadline for fagfellevurderingen.

Både vitenskapelige artikler (originalartikler og oversiktsartikler), kronikker, pasienthistorier, kommentarer og annet skal sendes inn via manuskriptsentralen.

Send inn manuskript

Navn på forfatter

Navn, yrkestittel og eventuelt arbeidssted oppgis i begynnelsen av artikkelen. Annen kortfattet informasjon kan inkluderes dersom plass, som for eksempel mailadresse. Dersom du har, og ønsker å sende med, et digitalt fargebilde av deg selv, kan du gjerne gjøre det. Bildet bør være tatt i god oppløsning.
Dersom det er flere forfattere bør rekkefølgen av navnene gjenspeile hvor mye den enkelte forfatter har bidratt til artikkelen.

Oppbygging av artikkelen

For de vitenskapelige artiklene er det egne krav. For alle artikler gjelder følgende:

  • Vi tar imot artikler skrevet på bokmål, nynorsk eller engelsk.

  • Lag en dekkende tittel som kort (høyst 12 ord) beskriver hovedtemaet og hvilke sammenhenger eller teoretiske spørsmål artikkelen belyser.

  • Start artikkelen med en kort ingress/sammendrag, som på en interessevekkende måte forteller hva artikkelen handler om.

  • Bruk underoverskrifter hyppig i artikkelen. En underoverskrift bør helst bestå av kun noen få ord. Ikke merk overskrifter med tall.

  • Unngå unødig kursivering, understreking, uthevinger, skifte av fonttype/størrelse og andre typografiske effekter i teksten. Lange punktlister kan være vanskelig å inkludere estetisk pent i artikkelen, vurder å lage en frittstående tabell.

  • Engelske ord og uttrykk bør i størst mulig grad oversettes til norsk. Forkortinger bør unngås, skriv ordene helt ut.

  • Skriv med et klart og konsist språk, bruk verb og en aktiv fremfor passiv form (for eksempel «Vi undersøkte ...» fremfor «Det ble undersøkt ...»). 

  • Unngå unødvendig vitenskapelig sjargong eller andre former for påpynting, slik som klisjeer, og vær forsiktig med metaforer.

  • Tidsskriftets rettskriving følger i hovedtrekk Tanums store rettskrivningsordbok.

  • Dersom du ønsker at deler av teksten skal skilles ut i egne bokser, markerer du dette i teksten, for eksempel ved å skrive inn "egen boks start" og "boks slutt".

Referanser

Referanser oppgis i parenteser i selve teksten, slik: (1)
Referanselisten skal følge den rekkefølgen referansene opptrer i teksten.

Vi foretrekker at referanselisten følger samme oppsett benyttes i for eksempel American Journal of Clinical Nutrition og Tidsskrift for Den norske lægeforening. Informasjonen oppgis i denne rekkefølgen:

Forfatter(e), tittel, tidsskrift/publikasjonssted, årstall, nummer og sidetall. Se eksempler hos Tidsskrift for den norske legeforening.

Bilder

Dersom du har ideer til bilder som passer til artikkelen din, er vi takknemlige for tips.

Vi tar også gjerne i mot bilder til artikkelen. Disse bør være i en oppløsning på ca 300 dpi. Redaksjonen foretrekker å motta bilder i jpg-format. Forfatter må selv innhente tillatelse til å bruke bilder eller figurer fra andre publikasjoner.  

Interessekonflikter

Vi setter pris på om eventuelle interessekonflikter oppgis i slutten av artikkelen.

Redaksjonelt etterarbeid

Redaksjonen forbeholder seg retten til å avvise eller endre innsendt materiale. Dersom vi gjør vesentlige endringer i materialet, innhentes godkjennelse for dette fra forfatter før stoffet sendes til trykkeriet.