Originalartikkel

Denne artikkelformen er basert på egne innsamlede og bearbeidede data. Materialet må ikke være publisert i annen form tidligere.

Slik bygger du opp manuskriptet: Oversiktsartikler kan inneholde inntil 3 000 ord, inkludert et sammendrag på 200 ord. Referanselisten regnes ikke med.

Artikkelen innledes med et strukturert sammendrag på 200 ord , som i likhet med artikkelen inneholder følgende deler:

  • Bakgrunn

  • Materiale og metode

  • Resultater

  • Konklusjon

Løpende tekst skal inneholde de samme fire hovedavsnittene som sammendraget, samt en diskusjon. I innledningen beskriver du kort bakgrunnen for undersøkelsen, formål og problemstillinger.

I Materiale og metode skal du beskrive undersøkelsespopulasjon og metode, og det må alltid gjøres rede for etiske og personvernmessige tillatelser. Bruk gjerne litteraturhenvisninger til metoder som er benyttet.

Under Resultater presenterer du egne iakttakelser i logisk rekkefølge, uten at du diskuterer funnene. Artikkelen avsluttes med Diskusjon, der du drøfter betydningen av egne observasjoner og forsøker å plassere dem i sammenheng med tidligere viten. Det kan være nyttig å starte diskusjonen med en helt kort oppsummering av hovedfunnene i noen få setninger. Deretter kommer gjerne en drøfting av resultatene opp mot tidligere funn, fulgt av en diskusjon av undersøkelsens styrker og begrensninger. Diskusjonen bør munne ut i en kort konklusjon som knyttes til formålet med undersøkelsen. Unngå konklusjoner som ikke fullt ut underbygges av de funnene som er gjort.

Artikkelens hovedbudskap oppsummeres i to-fire korte setninger. Hvert punkt skal bestå av kun én setning og skal gi leseren anledning til raskt å gjøre seg kjent med studiens hovedfunn og konklusjoner. Tall egner seg ikke i så godt i hovedbudskapet. Unngå å bruke identiske setninger i hovedbudskap og sammendrag.

For indeksering i PubMed må det også legges ved et engelsk sammendrag.

Kilde: Tidsskrift for den norske legeforeningen