Oversiktsartikkel

En god oversiktsartikkel skal både oppsummere kunnskapsgrunnlaget, tolke, vekte og vurdere kunnskapen som artikkelen er basert på.

Denne artikkeltypen omfatter oversiktsartikler med unntak av metaanalyser. En god oversiktsartikkel skal både oppsummere kunnskapsgrunnlaget, tolke, vekte og vurdere kunnskapen som artikkelen er basert på. Gode og relevante oversiktsartikler er av stor betydning for den enkelte ernæringsfysiologs praksis.

Slik bygger du opp artikkelen: Oversiktsartikler kan inneholde inntil 3 000 ord, inkludert et sammendrag på 200 ord. Referanselisten regnes ikke med.

Du begynner med en kort innledning, hvor du presenterer temaet og hensikten med artikkelen. Deretter følger et avsnitt der du gjør rede for artikkelens kunnskapsgrunnlag. Dette avsnittet bør være så detaljert at det blir lett for leseren å forstå hvilket kunnskapsgrunnlag artikkelen er basert på.

Vi anbefaler at du gjør et grundig søk i kildelitteratur og databaser der du angir følgende: søkeord, kilder (databaser, gjennomgang av referanselister osv.), avgrensinger ved søket (dato søket ble avsluttet, språk, type studier osv.) og antall treff ved søkene. Uansett om artikkelen er basert på litteratursøk eller f.eks. personlig litteraturarkiv, må du angi kriteriene for utvelgelse og begrunnelsen for kriteriene.

Etter beskrivelsen av kunnskapsgrunnlaget står du fritt til å velge en inndeling av artikkelen som du anser som hensiktsmessig. Den siste mellomtittelen bør vanligvis benevnes Diskusjon. Det er viktig å huske at din selvstendige fortolking av kunnskapen er et vesentlig element i en god oversiktsartikkel. En oversiktsartikkel bør munne ut i konkrete konklusjoner eller anbefalinger.

Artikkelens hovedbudskap oppsummeres i 2-4 korte setninger. Hvert punkt skal bestå av kun én setning og skal gi leseren anledning til raskt å gjøre seg kjent med forfatternes hovedfunn og konklusjoner. Unngå å bruke identiske setninger i hovedbudskap og sammendrag.
Litteraturlisten settes opp i henhold til Tidsskriftets praksis.

Det er ønskelig med gode tabeller, figurer og levende bilder som bidrar til å fremheve artikkelens budskap og elementer.

For indeksering i PubMed må det også legges ved et engelsk sammendrag.

Kilde: Tidsskrift for den norske legeforening