Kjære leser

2018 er allerede godt i gang. For oss i redaksjonen medfører det nye året flere endringer av strukturell og innholdsmessig karakter. Fra og med nyttår overtok Erik Arnesen, Thomas Olsen og jeg redaktøransvaret etter Christine Henriksen, som har vært ansvarlig redaktør siden 2011. Christine har løftet tidsskriftet betraktelig i denne perioden, og det er med stor glede vi overtar dette vervet. Gjennom ulik utdanningsbakgrunn, forskningsfelt og dermed ernæringsfaglige briller, håper vi å kunne omfavne et bredt spekter av ernæringsfaglig saker. Vi håper å kunne videreutvikle tidsskriftet på flere områder. Blant annet ønsker vi å jobbe videre med å gjøre tidsskriftet til et attraktivt sted for norske forskere å publisere egne data. For å sørge for at forskningen også kommuniseres ut, ønsker vi å jobbe videre med å øke synligheten vår på sosiale medier gjennom økt bruk av eksisterende kanaler, men også etablering av nye. Fra og med neste nummer får vi tre nye redaksjonsmedlemmer. Det er i skrivende stund ikke avklart hvem dette vil bli, men det har vært mange kvalifiserte søkere og vi er sikre på at de nye kandidatene vil utfylle redaksjonen på en god måte.

Til tross for at Christine ikke lenger er medlem av redaksjonen vil hun fortsette å sette preg på tidsskriftet gjennom spalten «Nytt fra forskningen». Denne spalten har bidratt til å synliggjøre norsk forskning for et bredt publikum av ernæringsinteresserte lesere, noe vi er stolte av å kunne fortsette med. Som en videreføring av denne nyhetsspalten og et ledd i at vi nå også åpner opp for engelske artikler, lanser vi i dette nummeret en ny spalte vi har valgt å kalle «Hot topics». Med denne spalten ønsker vi å rette blikket utover landegrensen og belyse et knippe saker fra internasjonal forskning vi mener våre lesere vil ha glede av å kjenne til. Denne spalten vil ha et «løst» format, i den betydning at vi ser for oss å fylle den med alt fra oppsummering av nye og relevante kunnskapsoppsummeringer og originalartikler til nytt innen samfunn og politikk, og temaer som diskuteres med høy temperaturer i internasjonal presse og andre aktuelle fora. Meld gjerne inn saker om du sitter inne med noe du mener andre ernæringsinteresserte i feltet vil ha glede av å kjenne til!

I denne utgaven av tidsskriftet har vi satt flere dagsaktuelle temaer på agendaen. I den nye regjeringserklæringen løftes eldre og rus opp som sentrale satsningsområder. I en kommentar av Totlund og medarbeidere diskuteres ulike tiltak for å fremme matinntak og måltidsglede blant eldre i helse- og omsorgssektoren med utgangspunkt i en evidensbasert tilnærming. Med bakgrunn i en prosjektstilling i Nesodden kommune, deler Jannesson av egne erfaringer om strategier og løsninger som kan forbedre ernæringssituasjonen til rusmisbrukere.

God metodekunnskap er alfa omega innen ernæringsfaget. I en kommentar av Erik belyses det mye omdiskuterte temaet alkohol i relasjon til hjerte- og karhelse og dødelighet. Artikkelen gir en grundig oppsummering av forskningen som foreligger, og drøfter på en god måte potensielle fallgruver forbundet med tolkning av observasjonelle studier. Det metodiske skråblikket på litteraturen er noe vi alle bør ta med oss når vi fordyper oss i egne fagfelt.

God lesning!