Møtereferat

Referat fra NCP-seminar i Kristiansand

Interessen for ernæringsbehandlingsmodellen «Nutrition care process» (NCP) tar seg heldigvis opp blant kliniske ernæringsfysiologer. Dagen etter KEFFs konferanse i Kristiansand, samlet 36 kliniske ernæringsfysiologer seg for å lære mer om NCP-modellen og den tilhørende terminologien (NCPT). Arrangøren av seminaret var KEFFs arbeidsgruppe for profesjonell praksis – terminologi og metode (avbildet).

Bilde av arbeidsgruppen, fra venstre Sissi Stove Lorentzen, Elisabeth Høisæther, Hilde Brekke, Tonje Mellin-Olsen, Ida Kristiansen og Lene Thoresen. Foto: Lene Thoresen.

Seminaret ble avholdt lørdag 17.mars i Kristiansand, ogvar en praktisk tilnærming til NCP. De kliniske ernæringsfysiologene (kef) skulle øve seg på å bruke NCP-modellen og arbeide med å uttrykke ernæringsproblemer ved hjelp av PES-fraser. Arbeidsgruppen hadde på forhånd sendt ut et elektronisk spørreskjema til de påmeldte kef-ene, for å få informasjon om individuelle kunnskapsnivå på NCP slik at seminaret skulle bli mest mulig relevant.

Seminaret startet med fire korte foredrag fra henholdsvis Lene Thoresen (leder av arbeidsgruppen), Sissi Stove Lorentzen, Tonje Mellin Olsen og Ida Kristiansen. Lene innledet foredragene og ønsket velkommen. Lene minnet oss på at det å bli god i NCP er en morsom og intellektuell prosess som skjer over tid. En kef vil aldri bli helt utlært i NCP ettersom det stadig kommer nye utfordringer og problemstillinger i den kliniske hverdagen.

Sissi Stove Lorentzen holdt en kort presentasjon om NCP-gruppens arbeid fra 2011 og frem til i dag. Sissi presenterte også resultater fra en artikkel som er akseptert og skal publiseres i Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics i løpet av 2018. Denne artikkelen baserer seg på et oppdrag fra Helsedirektoratet som NCP-gruppen ferdigstilte i 2016. Oppdraget var å sammenlikne eksisterende medisinske kodeverk, International classification of disease (ICD-10) og Norsk klassifisering av medisinske prosedyrer (NCMP), med NCPT-terminologien. Lene og Sissi har samarbeidet med Esther Meyer og Constantina Papoutsakis i to år. Denne artikkelen er viktig fordi den viser at ICD-10- og NCMP-kodeverkene, som er kodeverkene som man i dag bruker for å samle inn ernæringshelsedata, ikke dekker ernæringsfaget godt nok. For å kunne synliggjøre kef-enes ernæringsarbeid og få mer konkret og spesifikk ernæringsdata bør NCPT-terminologien innlemmes i helsevesenet generelt, til bruk både i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og innen forebyggende folkehelsearbeid.

Tonje Mellin-Olsen ga en praktisk innføring i hvordan hun har samarbeidet med IT-avdelingen ved Lovisenberg sykehus og fått innlemmet NCPT i DIPS. Dette har gitt ny data om ernæringsdiagnoser og ernæringsproblemer på sengepostene. Elektronisk registrering gir mulighet til å få svært tilgjengelig ernæringsdata og til å kjøre ukentlig rapporter. Tonje viste at de har fått ny innsikt i kef-enes arbeid og problemstillinger. Dataene viser blant annet at det er stor variasjon i ernæringsproblematikken mellom avdelinger og sengeposter. Lovisenberg sykehus er det første sykehuset som har fått til noe slikt med NCPT. Dette er et godt eksempel på hvordan strukturerte data i et journalsystem løfter fram innsatsen kef-er gjør i det daglige og er til stor hjelp når man skal argumentere for flere kef-ressurser.

De siste foredragene var et samarbeid mellom Lene og Ida Kristiansen. Ida ga en gjennomgang av ernæringsbehandlingsmodellen og terminologien. Lene hadde en kasuistikk som omhandlet hvordan man bruker modell og terminologi, og hvordan PES-fraser skrives (P=ernæringsdiagnose, E=etiologi, S=tegn/symptom). PES-frasen er sentral fordi den gir en konsis struktur: PES-frasen beskriver et ernæringsproblem i en kort språklig form som er lett å forstå. Ida har oversatt og laget undervisning basert på australsk NCP-opplæring. Hun har også holdt undervisning for kef-er som er ansatt i spesialisthelsetjenesten og for kef-studenter ved UiB.

Arbeid med kasuistikk. Foto: Lene Thoresen

Øvelser med kasuistikker

Hovedmål var å opparbeide grunnferdigheter i å bruke NCPT ved å velge ernæringsdiagnoser og referanseark på nettsiden til NCPT (eNCPT; alle kef-er har fått tilgang her via medlemskap i KEFF). NCP-gruppen hadde laget et praktisk hefte til alle deltagere, med alle diagnoser og intervensjonstermer. Formålet med å arbeide med kasuistikkene var at deltagerne måtte gå gjennom alle aktuelle ernæringsdiagnoser (problem) på den aktuelle kasuistikken, for deretter å sortere ut hvilke diagnoser som kunne brukes og ikke. I denne prosessen er det viktig å lese definisjonen av ernæringsdiagnosen og sjekke referansebladene som ligger tilgjengelig elektronisk på www.ncpro.org. Hver ernæringsdiagnose har et referanseblad som inneholder definisjonen, etiologi, tegn og symptomer.

Seminardeltakerne fikk arbeide med kasuistikk og lete etter ernæringsdiagnoser. Foto: Lene Thoresen

I forveien hadde deltagerne fått tilsendt lister med terminologien og de var bedt om å ta med laptop eller nettbrett slik at de selv kunne orientere seg på nettsiden underveis i seminaret. Under fellesdiskusjonen slo Ida opp referansebladet på storskjermen slik at det var mulig for alle å følge med på referansebladet. Arrangørene syntes dette fungerte bra fordi deltagerne da fikk trent inn betydningen av å bruke informasjonen som lå i referansebladene og diskusjonene fikk fotfeste i verktøyet vi skal bruke framover.

Helt til slutt fikk deltagerne mulighet til å evaluere seminaret ved hjelp av Mentimeter. Ut fra svarene leste vi at flertallet syntes seminaret hadde vært lærerikt, at man hadde lært å finne fram på nettsidene til eNCPT, at forståelsen for NCP- og PES-fraser var økt og ikke minst at NCP ville bli brukt i praksis fremover. For arbeidsgruppen var det også gledelig å høre at deltagerne ønsket seg årlige seminar lagt til KEFF-konferansen, gjerne som parallellsesjoner. At årets seminar var lagt til en lørdag etter intense konferansedager kjentes som et vågalt eksperiment, men ut fra engasjementet til deltagerne å dømme var det et suksessfullt eksperiment.

Dagen ble avsluttet med evaluering ved bruk av Mentimeter og viste stor grad av fornøydhet. Kilde: Ida Kristiansen