Workshop for KEFFs faggrupper

KEFF har til sammen 11 faggrupper innenfor følgende fagområder: Nyreernæring, diabetes, onkologi, fedmekirurgi, barnefedme, spiseforstyrrelser, kef i kommunen, vegetarisk ernæring, kef og matservice, intensivernæring og prematurernæring. Faggruppene jobber for å styrke og oppdatere fagspesifikk kompetanse, formidle erfaringer og kunnskap til KEFFs medlemmer, samt skal være en ressurs for andre kef’er og helsepersonell. Det var nå på tide å samle alle de dyktige faggruppene for å dele erfaringer og diskutere veien videre i fellesskap.

Den 29. oktober 2018 ble den første workshopen for alle KEFFs faggrupper arrangert på Thon Hotel Opera i Oslo. Dagen ble ledet av Tove Langlo Drilen, koordinator for faggruppene, og Mari Folden Oppegård, styrets kontaktperson for faggruppene. Hele 9 av 11 faggrupper var representert, med til sammen 37 engasjerte deltakere. Målet for dagen var å få en statusoppdatering fra de ulike faggruppene, diskutere muligheten for videreutvikling, samt utarbeide en overordnet felles strategiplan for faggruppene. Selv om mange av faggruppene jobber ulikt, ble det enighet om flere overordnede mål.

Funksjon

Faggruppene ønsker å være en ekspertgruppe innenfor sitt fagfelt og en ressurs både for andre medlemmer i KEFF, annet helsepersonell, pasienter og offentlige instanser. Deltakelse i faggruppene er et tilbud til autoriserte kef’er som er medlem i KEFF. Ofte har faggruppene også et godt samarbeid med andre ressurspersoner. Faggruppene skal bidra til å styrke kvaliteten i våre tjenester og sikre at pasienter får lik behandling uavhengig av bosted. Målet på sikt er at det skal være en faggruppe for hvert av hovedarbeidsområdene til kef’er.

For å bli medlem i en faggruppe, kreves det at man har erfaring eller jobber innenfor det aktuelle fagfeltet. Tanken er at de som er nye innenfor feltet, eller som jobber bare av og til med en bestemt problemstilling, skal kunne bruke faggruppen som en ressurs for tilgang til oppdatert forskning og informasjonsmateriell, samt for å diskutere hvordan kliniske problemstillinger kan løses. Faggruppene kan også jobbe utadrettet, med å kvalitetssikre materiell som ligger på offentlige sider. KEFF har et overordnet mål om å bli mer synlige i media. Når de mottar fagspesifikke henvendelser fra media, vil faggruppen være første instans for å svare på disse.

Organisering

Faggruppene jobber ulikt, og har ulike måter å organisere seg på. Det kan på sikt være hensiktsmessig å dele enkelte grupper inn i undergrupper ettersom flere faggrupper omfavner store tema. For eksempel ser kommune-kef-gruppen nå behovet for å danne tre undergrupper: 1) Pleie og omsorg, 2) Friskliv og 3) Barn og unge. For større faggrupper kan det være hensiktsmessig å ha noen medlemmer som er mer aktive, i tillegg til et nettverk av andre som mottar informasjon, deltar i noe av arbeidet og kobles på ved behov.

Materiell og deling av kunnskap

Noen faggrupper har allerede utviklet brosjyremateriell som deles med andre kef’er. En del har utviklet materiell som holdes innad i gruppen, mens andre jobber ut mot kvalitetssikring av offentlige dokumenter.

Det er et felles ønske om at KEFFs nettside kan være en plattform hvor faggruppene bidrar med faktaark og brosjyremateriell som legges ut åpent og kan lastes ned. I tillegg er det ønskelig å kunne dele detaljerte prosedyrer, rutiner, brosjyrer og kunnskapsoppsummeringer på lukkede medlemssider. Gode eksempler på en slik struktur kan man se på hjemmesidene til BDA (The British Dietetic Association).

Faggruppene oppfordres til å bruke KEFFs nettsider for å dele den informasjonen de har. Det gjøres mye godt arbeid innenfor faggruppene, og det oppfordres til at aktiviteter sendes inn til post@keff.no/nettredaksjonen@keff.no slik at det kan deles på KEFF.no, i nyhetsbrev, og i KEFFs facebook-gruppe. På sikt er det ønskelig med en felles mal for slik informasjon/materiell.

Deltakerne rapporterte om at dagen var produktiv og nyttig. Det ble fremmet ønske om at en slik workshop på tvers av faggruppene skal bli et årlig arrangement.

Styret i KEFF, samt koordinator for faggruppene, takker engasjerte deltakere for en vellykket dag og ser frem til fortsettelsen.

Flere av faggruppene i KEFF samlet til felles workshop

Faggruppen kef og matservice presenterer sitt arbeid fra dagen, her presentert av leder for faggruppen Ida Kristiansen

Janne Strømme presenterer fremtidsvisjonen for faggruppen innenfor barnefedme

Faggruppen innenfor nyreernæring, her representert av Tove Langlo Drilen, Silje Marie Thorstensen, Ragnhild Haaland, Helene Dahl og Gunnhild Meldal-Johnsen

Kef i kommunen er en økende og stor faggruppe, og presenterte blant annet plan om å dele seg inn i undergrupper