Nytt fra ernæringsforskningen

Individuelle effekter av omega-3 tilskudd

Det er kjent at marine omega-3 fettsyrer reduserer fastende triglyserider (TG), og I flere studier er tilskudd av slike fettsyrer vist å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Det er imidlertid store individuelle forskjeller i effekten av omega-3. Rundblad og medarbeidere (1) har studert biologiske forskjeller mellom respondere og ikke-respondere av omega-3 tilskudd for å forstå mekanismene bedre.

Dataene kommer fra en tidligere randomisert kontrollert studie der 35 friske personer fikk tilskudd av omega-3 i sju uker. Respondere ble definert som personer med mer enn 20 % reduksjon i nivået av fastende triglyserider. Perifere mononuklære celler (PBMC) ble brukt for å undersøke om det er forskjeller i genuttrykk mellom de som responderte og de som ikke responderte på omega-3 tilskuddet. Genuttrykkene ble målt ved hjelp av mikro-array teknikk. Blodprøvene ble også analysert for subklasser av lipoproteiner.

Resultatene viste at bare åtte personer (23%) responderte med en kraftig reduksjon av TG. De resterende responderte ikke. Ved studiestart var det forskjeller i uttrykk av over 900 gener mellom de to gruppene. Respondere hadde også høyere fastende triglyseridverdier, samt høyere nivåer av oljesyre (18:1-n-9), linolsyre (18:2, n-6) og et høyere nivå av omega-3 i røde blodlegemer sammenlignet med ikke-respondere. Dette kan tyde på at deltagerne hadde en viss forskjell i fiskeinntaket i utgangspunktet.

Ved intervensjons-slutt var uttrykket av over 400 gener endret mer hos respondere sammenlignet med ikke-respondere. Det var særlig signalveier relatert til immunforsvaret som var forskjellige. Hos responderne sank nivået av TG som forventet i nesten alle subklassene av VLDL. Mer overaskende var det at nivået av TG også sank i flere av HDL-subklassene. Det kan tyde på at det skjer et bytte av triglyserider og kolesterol mellom de ulike liporoteinene.

Forfatterne mener at de observerte forskjellene delvis kan forklare de forskjellige effektene man hos individer etter bruk av omega-3 tilskudd. Men siden denne studien ble gjort på individer med forholdsvis normale TG-verdier i utgangspunktet, og det var få deltagere med, må resultatene tolkes med forsiktighet. Videre studier er nødvendig for å forstå hvordan omega-3 tilskudd fungerer hos ulike individer.

Referanser

  1. Rundblad A, Larsen SV, Myhrstad MC, Ottestad I, Thoresen M, Holven KB and Ulven SM. Differences in peripheral blood mononuclear cell gene expression and triglyceride composition in lipoprotein subclasses in plasma triglyceride responders and non-responders to omega-3 supplementation. Genes Nutr. 2019 Apr 25;14:10. doi: 10.1186/s12263-019-0633-y