Norsk forening for ernæringsfysiologer har blitt Norsk Forening for Ernæringsvitenskap

På generalforsamlingen til daværende Norsk forening for ernæringsfysiologer 27. mars ble det formelt avgjort at foreningen endrer navn til Norsk Forening for Ernæringsvitenskap. Forkortelsen NFE videreføres.

Det har i lengre tid vært klart at det har vært behov for en navneendring for foreningen. Ernæringsfysiolog, som en kortform av klinisk ernæringsfysiolog, er en beskyttet tittel. Selv om bruken av «ernæringsfysiolog» i dagligtale ikke skiller mellom fagpersoner med ulik utdannelse, så er ikke dette lenger en dekkende og korrekt beskrivelse av helheten i vår medlemsmasse. På foreningens generalforsamling i 2018 ble det derfor enstemmig vedtatt at NFE skulle skifte navn, og styret startet prosessen mot et navnebytte. Det har imidlertid ikke vært opplagt hva foreningens nye navn skulle være. Der hvor man på engelsk opererer med et skille mellom «dietitian» og «nutritionist» på samme måte som svenskene bruker «dietetiker» og «nutritionist», så finnes det ikke noe uttrykk eller tittel for ikke-kliniske ernæringsfagfolk i Norge.

Flere kriterier var viktige for styret i forbindelse med navneskiftet. Det var et ønske om at navnet skulle reflektere medlemmenes kompetanse. Styret ønsket også å beholde forkortelsen NFE som er godt etablert. Samtidig var det ønskelig å få et navn som ikke liknet for mye på andre eksisterende ernæringsorganisasjoner.

NFEs medlemmer fikk mulighet til å engasjere seg i foreningens nye navn og på den nylig avholdte generalforsamlingen i 2019 ble det stemt over to navnealternativer. Resultatet viste et stort flertall for Norsk Forening for Ernæringsvitenskap. Dette reflekterte også en uformell avstemning blant medlemmene som ble foretatt i forkant av generalforsamlingen.

Krav til medlemskap i NFE er minimum en bachelorgrad i ernæring fra norske NOKUT-godkjente utdanningsinstitusjoner, eller tilsvarende utdanning fra institusjoner i utlandet. Personer som er under utdanning tas også opp som medlemmer. Medlemmenes kompetanse er dermed forankret i ernæringsvitenskapen som danner ryggraden i alle norske ernæringsutdanninger på høyskole- og universitetsnivå.

I forbindelse med navneendringen var det også nødvendig å revidere NFEs logo. Det har blitt utarbeidet to nye logoer som begge tar utgangspunkt i et eple, et symbol på helse og kosthold. Styret er svært fornøyd med utfallet av prosessen og den visuelle profilen som nå skal representere foreningen.

Norsk Forening for Ernæringsvitenskap vil fortsette å jobbe mot vårt formål som er å skape et faglig og sosialt samhold mellom medlemmene gjennom å

  • ivareta og utvikle en faglig identitet

  • ivareta faglige interesser

  • fremme kunnskap om den faglige kompetansen til kandidater med bachelor eller mastergrad i ernæring

Det har de siste årene vært tradisjon for å arrangere et nettverksmøte på høsten for NFEs medlemmer når foreningen ikke er ansvarlig for å arrangere Høstseminaret. I år ønsker styret å bruke denne anledningen til et arrangement viet markering av navneendringen. Mer informasjon om dette vil komme.

Styret i Norsk Forening for Ernæringsvitenskap ser frem til å fortsette sitt arbeid under nytt navn og ny logo, og med fortsatt god og lydhør kontakt med foreningens medlemmer. Adressen til foreningens nettside, www.nfe.no, forblir uendret på samme måte som vår epostadresse, styret@nfe.no.

På vegne av styret i NFE