Bokomtale: God mat for kropp og helse ernærings­arbeid for mennesker med utviklingshemming

Redaktører: Marianne Nordstrøm og Svein Olav Kolset
Utgiver: Fagbokforlaget, 2019

242 sider

Utviklingshemmede er en svært sammensatt gruppe med mange varierende og diagnosespesifikke ernæringsutfordringer. For å lykkes i ernæringsarbeidet for mennesker med utviklingshemming kreves det et systematisk arbeid med god kunnskap om helse og ernæring, aktuelle lovverk og politiske føringer. Boken «God mat for kropp og helse» er tiltenkt vernepleierstudenter og ansatte som arbeider med utviklingshemmede, med en hensikt om å bidra til å styrke ernæringsarbeidet for denne heterogene gruppen.

Boken er skrevet og redigert av klinisk ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm og Svein Olav Kolset, professor i ernæring ved Universitetet i Oslo. Marianne jobber ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og ved Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander på Oslo universitetssykehus. Svein Olav jobber aktivt med forskning og formidling for å fremme ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming, har etablert fagnettverket «Ernæring for sårbare grupper» og er selv far til et funksjonshemmet barn. Redaktørene har i boka med seg åtte medforfattere med ulike profesjoner innen fagområdet.

Boken er delt inn i ti kapitler. Det første kapittelet handler om hva god ernæringspraksis og systematisk ernæringsarbeid i kommunale omsorgstjenester innebærer. Her belyses klinisk ernæringsfysiologers viktige rolle i forebygging, utredning og behandling av ernæringsrelatert sykdom. I de to neste kapitlene får vi en innføring i grunnleggende ernæringskunnskap før Helsedirektoratets kostråd blir gjennomgått. Gjennom gode råd og praktiskeeksempler vises det hvordan kostrådene kan følges i praksis og brukes som støtte i det daglige arbeidet for de ansatte.

Kapittel fire tar for seg regelverk og føringer som er av betydning for ernæringsarbeidet med personer som har utviklingshemming, både på individ- og systemnivå. Videre gis det i kapittel fem innføring i dietter som etter tilstrekkelig utredning kan vurderes å være aktuelle. Diettene som omtales er energi- og næringstett kost, konsistenstilpasset kost, energiredusert diett, kosthold ved diabetes, glutenfritt og laktoseredusert kosthold. I tillegg presenteres ketogen diett som benyttes til behandling ved epilepsi og proteinredusert diett som brukes ved flere metabolske sykdommer.

Personer med utviklingshemming har forskjellige diagnoser og ulikt funksjonsnivå, og i kapittel seks beskrives trekk og kjennetegn ved utvalgte diagnosegrupper som kan være av betydning for ernæringsarbeidet. De to neste kapitlene dekker temaene helsepsykologi og bruk av tvang og makt. I kapittel ni får leseren innsikt i hvordan matinnkjøp, tillaging og spising kan brukes som en lærings- og sosialiseringsarena, med tilhørende praktiske øvelser og arbeidsoppgaver som kan være passende for personer med utviklingshemming. Som kronen på verket avslutter boken med et helt kapittel med ulike eksempler på konkrete situasjoner fra praksisfeltet, med forslag på hva som kan vurderes som mulige tiltak til hver problemstilling.

Oppsummert er dette en god bok som dekker en rekke kunnskapsområder som berører ernæringsarbeidet for utviklingshemmede. Boken er skrevet med gode forklaringer, eksempler og praktiske råd rettet mot målgruppen, og informerer om nyttige ressurser for videre lesing og fordypning. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har i stor grad ansvar for å bistå målgruppen i valget av et sunt kosthold, og denne boken gir et godt kunnskapsgrunnlag for bruk i praksis. Dette er en høyst aktuell bok for studenter og alle som jobber med mennesker med utviklingshemming, inkludert klinisk ernæringsfysiologer.