Disputassammendrag: Kan tilskudd av proteiner fra torsk gi bedre helse?

Hanna Fjeldheim Dale forsvarte sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Bergen 3. april 2020. Disputasen foregikk noe utenom det vanlige, da denne ble avholdt heldigitalt, grunnet begrensningene koronapandemien har lagt på samfunnet. Dette betydde at spente kollegaer verken fikk heiet fra auditoriet eller feiret den ferske doktoranden etter strålende gjennomføring. Samtidig åpnet det opp mulighetene for at desto flere kunne få med seg disputasen, og det til og med fra godstolen hjemme i egen stue!

Avhandlingens tittel er “Health effects of supplementation with cod protein hydrolysate: Impact on glucose metabolism and appetite in healthy subjects and gut health in irritable bowel syndrome” og kan lastes ned her. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus og Ålesund Sykehus.

Det er flere kjente helsefordeler med å spise fisk, og forskning de siste årene har i økende grad omhandlet de positive helseeffektene av proteinet fra fisk. I fiskeindustrien blir det produsert mye proteinrikt restmateriale som blir ansett som avfall, men som potensielt kan brukes som verdifullt råstoff, da råstoffet inneholder protein av høy kvalitet. Utnyttelse av dette restråstoffet kan medføre en mer bærekraftig fiskeindustri.

I befolkningen har man en økende prevalens av livsstilssykdommer som blant annet er assosiert med svekket glukosemetabolisme. Samtidig har omtrent 10 % av befolkningen irritabel tarm syndrom (IBS). Dette er en tilstand med ukjent årsaksmekanisme, men som man har sett bedringer i symptomer ved endringer i kostholdet. Målet med doktorgradsprosjektet var å undersøke effekten av tilskudd med torskeproteinhydrolysat (TPH) på glukosemetabolisme og appetitt i friske voksne, samt på tarmhelse hos pasienter med IBS.

Avhandlingen er basert på tre studier som er presentert i fire artikler publisert mellom 2018 og 2019 i Journal of Nutritional Science, Food & Nutrition Research og Nutrients. I den første studien ble det undersøkt om små doser TPH (20 mg/kg) kunne påvirke glukosemetabolisme og appetitt hos friske voksne i en dobbelt-blindet cross-over-studie. Det ble ikke funnet noe effekt på glukose, GLP-1, CPH, ghrelin eller subjektivt rapportert metthetsfølelse og sultfølelse. Insulinkonsentrasjonen var litt lavere ved inntak av TPH sammenlignet med inntak av placebo, men forskjellen ble ikke vurdert som klinisk signifikant eller relevant.

Hanna Fjeldheim Dale ved Universitetet i Bergen disputerte ved bruk av den digitale møteplattformen Teams. På det meste var det 85 tilhørere til prøveforelesning og disputas. Foto: Gülen Arslan Lied

I andre studie ble forskjellige doser av TPH undersøkt i en populasjon av friske eldre i en dose-respons cross-over-studie, hvor deltakerne fikk 10, 20, 30 og 40 mg TPH per kg kroppsvekt i syv dager. Ingen markante forskjeller ble funnet mellom de fire dosene, men den høyeste dosen så ut til å skille seg mest ut når det kom til målt effekt på glukosemetabolismen postprandialt.

Til slutt ble TPH testet ut i en populasjon av pasienter med IBS i en egen studie. Her ble utfall relatert til IBS symptomer, inflammasjon, tarmpermeabilitet og kortkjedede fettsyrer i tarmen undersøkt i en dobbelt-blindet parallellstudie. Den overordnede konklusjonen fra studien var at det ikke ble funnet noen effekt av TPH. Det er likevel interessant å merke seg at IBS-pasientene opplevde reduksjon i IBS-symptomer både ved inntak av TPH og placebo, og at reduksjonen faktisk var noe større ved inntak av placebotilskudd.

Den overordnede konklusjonen til avhandlingen var at små doser TPH har svært liten effekt på blodsukkermetabolisme og appetitt hos friske voksne, og på tarmhelse hos pasienter med IBS. Det påpekes at studiene som inngår i avhandlingen er gjennomført på individer med antatt normal glukosemetabolisme, og at det vil være interessant å undersøke nærmere hvilken effekt høye doser med proteiner fra torsk kan ha på blodsukkerregulering hos mennesker med svekket glukoseregulering, slik som ved metabolsk syndrom og diabetes type 2.

Opponenter var førsteamanuensis Anne-Marie Aas ved Universitetet i Oslo (Norge) og professor Henrik Rasmussen ved Aalborg Universitetshospital (Danmark). Både disputasen og prøveforelesningen med tittelen “The role of gut microbiota in inflammatory bowel disease (IBD): a potential treatment target?”, ble gjennomført på strålende vis.

Vi ønsker å gratulere Hanna og veiledere, Gülen Arslan Lied, Dag Arne Lihaug Hoff, Trygve Hausken og Jan Gunnar Hatlebakk, med flott gjennomført disputas!

Publiserte arbeider

Dale HF, Jensen C, Hausken T, Lied E, Hatlebakk JG, Brønstad I, Hoff DAL, Lied GA. Effect of a cod protein hydrolysate on postprandial glucose metabolism in healthy subjects: a double-blind cross-over trial J Nutr Sci. 2018;7:e33

Dale HF, Jensen C, Hausken T, Lied E, Hatlebakk JG, Brønstad I, Hoff DAL, Lied GA. Acute effect of a cod protein hydrolysate on postprandial acylated ghrelin concentration and sensations associated with appetite in healthy subjects: a double-blind crossover trial Food Nutr Res. 2019;63

Jensen C, Dale HF, Hausken T, Lied E, Hatlebakk JG, Brønstad I, Lied GA, Hoff DAL. Supplementation with cod protein hydrolysate in older adults: a dose range cross-over study J Nutr Sci. 2019;8

Dale HF, Jensen C, Hausken T, Hatlebakk JG, Brønstad I, Valeur J, Hoff DAL, Lied GA. Effects of a cod protein hydrolysate supplement on symptoms, gut integrity markers and fecal fermentation in patients with irritable bowel syndrome Nutrients. 2019;11(7)