Nye anbefalinger for tilskudd av vitamin D til spedbarn

Morsmelken inneholder både energi, vitaminer og mineraler som spedbarnet trenger for sin utvikling. Det er imidlertid et unntak, nemlig vitamin D. Norske kvinners morsmelk inneholder ikke tilstrekkelig av dette vitaminet i forhold til spedbarnas behov (1). Dette uavhengig av mors kosthold. Spedbarn har derfor, i likhet med barn og voksne, blitt anbefalt tilskudd av vitamin D i form av tran (torskeleverolje) i Helsedirektoratets anbefalinger for spedbarnsernæring. Disse anbefalingene er nå endret.

Nå anbefales spedbarn som får morsmelk D-dråper fra én ukes alder. Foto: Thea Myklebust-Hansen

Nok vitamin D er viktig for spedbarn

Tilstrekkelig vitamin D er viktig blant annet for å forebygge rakitt. Rakitt er en sykdom som skyldes mangel på vitamin D, og som fører til redusert mineralisering av beinvevet. Dette kan igjen føre til veksthemming og knokkelforandringer, ved at skjelettet blir mykt og svakt (2).

Barnets lager av vitamin D synker raskt de første seks leveukene, og nivået kan bli like lavt som observert ved rakitt, selv om det blir født med et tilstrekkelig lager (3). Selv om mor tar tilskudd av vitamin D vil ikke morsmelken inneholde tilstrekkelig med vitamin D for spedbarn i de nordiske landene.

Helsedirektoratet har derfor siden 2001 anbefalt 2,5 ml tran som tilskudd fra 4 ukers alder, eller eventuelt D-dråper, for så å gradvis øke dosen med alderen. Denne anbefalingen gjaldt både morsmelkernærte barn, og spedbarn som får morsmelkerstatning. Målet var at spedbarn skulle få i seg 10 µg vitamin D per dag.

Grunnen til at barn som fikk morsmelkerstatning også ble anbefalt tilskudd i form av tran, var at morsmelkerstatningen ikke inneholdt nok av omega-3-fettsyren dokosaheksaensyre (DHA), mens vitamin D altså var årsaken til at morsmelkernærte spedbarn ble anbefalt tran.

Tran anbefales ikke det første leveåret

Innholdet i morsmelkerstatning er strengt regulert og har en egen forskrift, Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger (4). Tidligere i år kom det nye krav for sammensetning for morsmelkerstatning. Her var mengden DHA og vitamin D oppjustert, noe som i praksis betyr at barn som får morsmelkerstatning ikke behøver å få tilskudd av tran eller vitamin D i tillegg, da kan de ende opp med å overskride anbefalt øvre inntaksdose av vitamin D per dag (25 µg), samt få i seg for mye DHA (1,5). Vitamin D er et fettløselig vitamin som lagres i fettvevet, og for mye vitamin D vil kunne føre til hyperkalsemi som over visse nivåer over tid vil kunne føre til forkalninger i nyrene og dertil nyresvikt.

Tran anbefales heller ikke til spedbarna som får morsmelk. Årsaken til dette er at man nå legger større vekt på at morsmelken inneholder nok DHA i forhold til barnas behov (1). Dersom barna får tran i tillegg til morsmelk, vil de kunne få rundt seks ganger så mye DHA som antatt behov, og ut fra et føre-var-prinsipp anbefaler man derfor ikke ekstra tilskudd av DHA. Tran vil i tillegg gi litt for lite av vitamin D for de minste barna.

Nye anbefalinger skiller mellom barn som får morsmelk og morsmelkerstatning

I de nye anbefalingene anbefales det altså at tran ikke gis det første leveåret, både for spedbarn som morsmelk og de som får morsmelkerstatning. Spedbarn som får morsmelkerstatning anbefales ingen tilskudd i det hele tatt, mens de morsmelkernærte barna anbefales tilskudd av vitamin D fra én ukes alder, i form av D-dråper. Spedbarn som delammes bør også få vitamin D-tilskudd, men mengden må justeres ut fra hvor mye morsmelkerstatning de får. Anbefalingen har dermed gått fra å starte med tilskudd ved seks uker til å starte med tilskudd fra én ukes alder, og kun for barn som får morsmelk.

Morsmelken er perfekt mat for babyen, men uavhengig av mors kosthold anbefales altså vitamin D i tillegg. Dersom mor ekskluderer større matvaregrupper fra kostholdet (eks kjøtt eller meieriprodukter) bør tilskudd av andre vitaminer og mineraler vurderes, slik som jod, kalsium og vitamin B12 (6).

 • Spedbarn anbefales 10 µg vitamin D per dag, uavhengig av mors kosthold og selv om mor tar tilskudd av vitamin D

 • Spedbarn som får morsmelk bør få vitamin D-dråper fra én ukes alder

 • Spedbarn som får morsmelkerstatning behøver ikke tilskudd av vitamin D, og anbefales ikke noen form for tilskudd så lenge de får morsmelkerstatning

 • Spedbarn som delammes bør også få vitamin D-tilskudd, men mengden må justeres ut fra hvor mye morsmelkerstatning de får

 • Tran anbefales ikke det første leveåret

Interessekonflikt: Thea er ansatt i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) (for tiden i foreldrepermisjon).

Referanser

 1. Helsedirektoratet. Retningslinjer for spedbarnsernæring 2016. Anbefalinger for tilførsel av energi og næringsstoffer til spedbarn 6-11 måneder. Oppdatert september 2020. [Hentet 21.09.20] Tilgjengelig på: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnsernaering/anbefalinger-for-tilforsel-av-energi-og-naeringsstoffer-til-spedbarn-611-maneder/d-vitamin-anbefalt-inntak-er-10-mikrogram-g-per-dag-for-barn-i-alderen-611-maneder-fra-spedbarn-er-fire-uker-gamle-anbefales-d-vitamintilskudd#null-begrunnelse

 2. Silbernagl S, Lang F. Color Atlas of Pathophysiology. 2.utgave, New York: Thieme; 2010

 1. Nordic nutrition recommendations. Norden. 2012. [Hentet 21.09.20] Tilgjengelig på: https://www.norden.org/en/publication/nordic-nutrition-recommendations-2012

 2. Forskrift om morsmelkerstatnig og tilskuddsblandinger. Lovdata. 2008. [Hentet 21.09.20] Tilgjengelig på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-08-13-936

 3. Nye råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn. Helsedirektoratet. 18.09.20 [Hentet 21.09.20] Tilgjengelig på: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nye-rad-om-d-vitamintilskudd-og-tran-til-spedbarn

 4. Kosttilskudd for barn. Helsedirektoratet. Helsenorge.no. Oppdatert 18.09.20. [Hentet 21.09.20] Tilgjengelig på: https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/mat-for-barn/kosttilskudd-for-barn