Kostverktøy

Kostverktøyet.no

Flere studier har vist at tverrfaglig behandling av fedme hos barn har effekt dersom den inneholder tiltak mot kosthold, fysisk aktivitet, atferdsendring og familieinvolvering. Men det største potensialet for normalisering av vekten ligger imidlertid i kostholdsendringene.

Tove Drilen
Tove Drilen

klinisk ernæringsfysiolog ved Friskliv og mestring i Trondheim kommune, og prosjektleder for kostverktøyet.no ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St Olavs hospital.

image

Hovedmålet til kostverktøyet.no er å bidra til og styrke både forebygging og behandling av overvekt hos barn og unge, samt sikre overføring av klinisk emæringskompetanse fra 2 til 1 .linjetjenesten.

Foto: Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St Olavs hospital

Behov for mer kunnskap og bedre verktøy

Det er behov for gode formidlingsverktøy tilpasset overvektige familier, i alle ledd, fra primærforebygging til behandling av de med alvorlig behandlingstrengende fedme .En liten forundersøkelse gjennomført på omtrent 50 helsepersonell, viser at de aller fleste bruker helsedirektoratets kostholdsråd som bakgrunn for sine samtaler med familier som har overvekt. Samtidig opplever de fleste at de nasjonale kostrådene blir for generelle, at de er lite tilpasset barn og at de ikke er gode nok alene for å bekjempe overvekt. Bortimot alle de spurte ytret behov for et bedre kostholdsverktøy.

Helsepersonell etterspør moderne pedagogiske verktøy, samtaleverktøy, mer informasjon vedrørende porsjonsstørrelser og porsjonskontroll, praktiske tips, øvelser og gode illustrasjoner. En del helsepersonell opplever at de blir forvirret i jungelen av kostholdsråd, og det er manglende klinisk emæringskompetanse i kommunen. Dette kan vanskeliggjøre kostholds-formidlingen til barn og unge med overvekt.

Kostverktøyet blir til

Høsten 2014 fikk prosjektet samhandlingsmidler fra Helse Midt-Norge, og våren 2015 kunne endelig arbeidet med kostverktøyet begynne. En arbeidsgruppe og en referansegruppe fra hele landet ble nedsatt. En gjennomgang av allerede eksisterende kostholdsverktøy ble gjennomført, og tanker og ideer om hvordan denne elektroniske plattformen skulle se ut begynte å ta form. Ønsket har hele veien vært å få til en nasjonal nettside, som skal være lett tilgjengelig for alle, inkludert familier og helsepersonell fra både 1. og 2. linjetjenesten. Men det skulle vise seg å ta lang tid å få avklart hvor denne plattformen skulle ligge plassert. Først over nyttår 2016 ble dette avklart, og arbeidet med å fylle nettsiden med innhold kunne endelig begynne

Innhold på nettsiden

Kostverktøyets målgruppe er familier med overvekt, og helsepersonell som jobber med disse familiene. Hovedmålet er å bidra til og styrke både forebygging og behandling av overvekt hos barn og unge, samt sikre overføring av klinisk emæringskompetanse fra 2. til 1. linjetjenesten. Tanken er at foreldre til barn med overvekt skal få et verktøy som kan gi dem mulighet til å komme i gang med endring av levevaner (med hovedfokus på kostholdsendringer) mens de venter på behandling, samt støtte de under og etter behandling på veien mot varig endring av levevaner. Kostverktøyet skal tilføre forskningsoppdatert kunnskap formidlet på en enkel og forståelig måte, slik at familiene selv er i stand til å ta smarte valg og jobbe med endring. Kostverktøyet er bygd opp av ulike artikler med aktuelle tema, som for eksempel energibalansen, kosthold ved overvekt, porsjonskontroll, foreldrerollen, grensesetting og hvordan komme i gang med endring. I tillegg er det utarbeidet en rekke hjelpeverktøy som skal støtte både familien og helsepersonell i endringsprosessen.

Oversikt over hjelpeverktøy

 

Faktaark

Oppsummering og utdypende forklaringer

Praktiske øvelser

Øvelser som kan praktiseres hjemme eller sammen med helsepersonell

Bildebank

Mer enn 150 bilder av mat som illustrerer

 

smarte valg og energiinnhold i ulike produkter

Kostplaner

Fire aldersinndelte kostplaner fra 4-18 år

Samtaleverktøyet

Et kostformidlingsverktøy for helsepersonell bestående av 3 samtaler (det finnes også en kortere variant tilpasset fastleger)

Kokebok

Middagsoppskrifter for overvektige familier

Annet

Kostholdskartlegging, ambivalensskjema etc.

Hjelpeverktøy

Som supplement til de ulike fagartiklene, finnes det flere aktuelle hjelpeverktøy. Faktaarkene skal gi en oppsummering av viktige tema, samt litt mer utdypende informasjon enn det som står i selve artikkelen. Eksempler på faktaark er energibalansen, fem om dagen, matvaredeklarasjon, nøkkelhullsmerket, mellommåltid og porsjonsstørrelser. I tillegg finnes det praktiske øvelser, som skal gjøre det enklere å få til endring av kostholdsvaner i hverdagen. Det kan være øvelser som for eksempel grønnsakssmaking, belønningsskjema eller middagsplanlegging. Bildebanken sammenlikner ulike matvarer, og skal gjøre det enklere å forstå hvordan de kan ta smarte matvarevalg ved å se på bilder. Vi har også utarbeidet 4 ulike kostplaner, med forslag til anbefalte mengder for overvektige barn og unge. Hver kostplan består av tre ulike dagsmenyer:

Vi har trukket i fra en mengde som tilsvarer omtrent 3-400 kcal til kosemat eller lørdagsgodteri i uken. Tanken er at kostplanene skal brukes som et utgangspunkt, og justeres ut i fra barnets videre vektutvikling.

Implementering

Nå som nettsiden er lansert, er det viktig med en god implementeringsplan. Kostverktøyet inngår som en del av kompetansehevingsprogrammet «Fra kunnskap til kompetanse», som er et videreutdanningskurs for helsepersonell som ønsker å styrke som kompetanse innenfor feltet overvekt og fedme hos barn og unge. Her vil kostverktøyet bli presentert i alle landets helseregioner i løpet av høsten og vinteren. I tillegg vil vi reise rundt på aktuelle konferanser og informere om verktøyet. Etter at kostverktøyet er prøvd ut en periode, vil siden bli videreutviklet. Det er regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon som eier kostverktøyet, og som står ansvarlig for videreutvikling og vedlikehold av nettsiden.

Gå inn på www.kostverktøyet.no (eller kostverktoyet.no) og les mer. Du må bruke nettleseren chrome for å få tilgang til alle verktøy. Dersom du sitter inne med egne bilder, ideer, oppgaver eller øvelser som du tror ville vært nyttig for oss, vær vennlig å ta kontakt med oss på følgende mailadresse:
fedmeforskning@stolav.no

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra dere, og både positiv respons og konstruktiv kritikk mottas med takk.

Lansering

Verktøyet lanseres 15. september 2016 i forbindelse med Folkehelseuka i Trondheim.

Aldersgruppe

Energiinnhold

4-6 år (barnehage)

1200 kcal

7-12 år (barneskole)

1500 kcal

13-15 år (ungdomsskole)

1700 kcal

16-18 år (videregående skole)

2000 kcal

Implementering

Vi deler prosessen med å utvikle kostverktøyet inn i tre hovedfaser:

Fase 1

Utvikling av selve nettsiden

Fase 2

Implementering og videreutvikling

Fase 3

Vedlikehold

ARBEIDSGRUPPE

Navn

Tittle

Arbeidssted

Tove Drilen

Prosjektleder og klinisk

Friskliv og mestring,

 

ernæringsfysiolog

Trondheim kommune

Marianne Nøstberg

Klinisk ernæringsfysiolog

Fedmepoliklinkken, St Olavs

Janne Strømme

Klinisk ernæringsfysiolog

Stor og sterk, OUS

Annike Leivestad Mork

Helsesøster

Østbyen bydel, Trondheim

Monica Tømmervold

Forskningssykepleier

Regionalt senter for

Devle

 

fedmeforskning og innovasjon

Linda Patricia Boyhan

Klinisk ernæringsfysiolog

Sykehuset i Vestfold