Nytt om plantebaserte kosthold

Det er bred faglig enighet om helsefordelene ved plantebaserte kostholdsmønstre. Det rapporteres dessuten om en økning i antall vegetarianere og veganere i mange land. Her omtales noen viktige nyheter på dette feltet.

Hvilke helsefordeler har det å følge et plantebasert kostholdsmønster? Foto: shutterstock.com

Nina Johansen

master i samfunnsernæring

Et plantebasert kosthold inkluderer kostholdsmønstre hvor få eller ingen animalske produkter inngår. I et slikt kosthold vil hovedandelen av makro- og mikronæringsstoffer komme fra matvarer fra planteriket. Et vegetarisk kosthold er et eksempel på et plantebasert kosthold, og kan deles inn i forskjellige undergrupper etter hvilke animalske produkter som inkluderes. Lakto- og ovo-vegetarianere spiser plantekost, men inkluderer melkeprodukter og/eller egg. Et vegansk kosthold inkluderer grønnsaker, frukt, belgvekster, korn , nøtter, frø og sjøplanter og ekskluderer alle animalske matvarer.

Nytt standpunkt fra Academy of Nutrition and Dietetics vedrørende vegetariske kosthold

En undersøkelse fra 2016 (1) viste at interessen for vegetariske og veganske kosthold fortsetter å øke i USA, i likhet med mange andre vestlige land. Dette skjer i takt med at helsemessige og miljømessige fordeler ved slike kosthold avdekkes. Nesten halvparten av alle vegetarianere (46 %) er veganere, ifølge denne undersøkelsen, og trenden er størst blant unge mennesker. Det meldes også om en ekspansiv økning av salg av vegetariske og veganske matvarer.

Sist gang verdens største forening for ernæringsfysiologer, The Academy of Nutrition and Dietetics, kom med et standpunkt om vegetariske kosthold var i 2009. På tampen av 2016 kom en oppdateret versjon av dette standpunktet (2).

I standpunktet konkluderes det, som tidligere, med at vegetariske kosthold (inklusivt vegansk) gir et tilstrekkelig inntak av næringstoffer i alle livsfaser, og kan være nyttig i forebygging og behandling av enkelte sykdommer slik som hjertesykdom, hypertensjon, diabetes type 2, fedme og enkelte kreftformer. Det påpekes viktigheten av at veganere har en pålitelig kilde til B12, enten i form av tilskudd eller berikede produkter.

Nytt i forhold til 2009 utgaven er dessuten at foreningen i større grad fokuserer på de miljømessige fordelene ved vegetariske kosthold. Plantebasert kosthold er mer bærekraftig, bruker færre naturressurser og er betydelig mindre skadelig for klimaet sammenlignet med et kosthold rik på animalske produkter. Plantebaserte kosthold vil i tillegg medføre mindre bruk av antibiotika og kan dermed begrense antibiotikaresistens, som er et alvorlig folkehelseproblem (2).

En veileder i plantebaserte kosthold – for leger og andre som gir kostråd

I 2013 ble det publisert en artikkel i The Permantente Journal, tidsskriftet for USAs største private helseforetak, Kaiser Permanente, hvor en plantebasert kost ble introdusert som en mulig løsning på de store helseutfordringene i landet. Oppfordringen var klar; leger bør vurdere en plantebasert kost til alle sine pasienter, og spesielt de med høyt blodtykk, diabetes type 2, hjertesykdom og fedme (3).

I juli 2016 ble en oppfølgende veileder «Plant-Based Diets: A Physician’s Guide» publisert i samme tidsskrift (4). Denne veilederen er skrevet hovedsakelig for leger, men også for andre som gir kostråd. Bakgrunnen for at en slik praktisk veileder ble ansett som nødvendig, er den stadig økende bevisstheten om helsemessige fordeler av plantebasert ernæring. Det anses som viktig at leger og andre som gir kostråd, har god kunnskap om plantebaserte kostholdsmønstre, om helsefordeler ved et slikt kosthold, og ikke minst hvordan man kan veilede og gi kostråd til pasienter.

Veilederen gir en nyttig oversikt over de mange fordelene med et plantebasert kosthold, samt detaljer om hvordan man best kan sikre en godt balansert, næringsrik kost. Den definerer også konkrete næringskilder, beskriver hvordan man kan starte (kostholdsplan), og gir dessuten forslag til hvordan helsepersonell kan oppmuntre sine pasienter for måloppnåelse, samt for hvordan man kan vedlikeholde og lykkes med en slik kostplan.

Diabetesforbund i Canada og USA anbefaler plantebaserte kosthold

Plantebaserte kosthold bør anvendes i behandling av diabetes type 2, ifølge en litteraturgjennomgang utført av Canadian Diabetes Association, publisert oktober 2016 i tidsskriftet Canadian Journal of Diabetes (5).

Tilgjengelig forskning på effekten av plantebasert kosthold som forebygging og i behandling av diabetes type 2 ble sammenstilt, og den fant at plantebaserte kosthold var forbundet med en lavere forekomst av diabetes type 2 sammenlignet med andre kostholdstyper.

Forskerne konkluderte derfor med at plantebasert kosthold kan være en god støttebehandling av diabetes type 2, og at terapeuter bør gi denne informasjon til sine pasienter.

I 2017-utgaven av «STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES» (6) følges denne anbefalingen opp av den amerikanske diabetesforeningen. Tre kostholdstyper, middelhavskost, DASH dietten og andre plantebaserte kosthold, anbefales spesifikt. Disse kostholdstypene kan være effektive for å oppnå de ernæringsmessige målene ved behandlingen av diabetes type 2.

En analyse av effekten av forskjellige kostholdsmønstre på helse og miljø

Springman og medarbeidere (2016) (7) utførte nylig en komparativ analyse av helse- og klima fordeler ved globale endringer i kostholdet ved å bruke data fra verden største folkehelseundersøkelse, The Global Burden of Disease Study 2010(8). Bakgrunnen for analysen er at verdens matproduksjon anslås å være ansvarlig for mer enn en fjerdedel av alle klimagassutslipp(9), mens usunne dietter og høy kroppsvekt er blant de største årsakene til for tidlig død (8). De helsemessige og miljømessige konsekvensene av om verdens befolkning fulgte dagens kostråd versus omlegging til vegetarisk eller vegansk kosthold ble analysert i studien.

Forskerne beregnet at dersom hele verdens befolkning fulgte de globale kostrådene, kunne 5,1 millioner for tidlige dødsfall vært unngått hvert år på grunn av redusert forekomst av kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og hjerneslag. Dersom befolkningen gikk over til et vegetarisk eller vegansk kosthold derimot, kunne henholdsvis 7,3 millioner og 8,1 millioner for tidlige dødsfall vært forebygget. Estimerte kostnadsbesparelser av en slik omlegging er enorme. Vegansk kosthold ga de største fordelene for miljøet.

Uttrykt i prosent ville en overgang til et plantebasert kosthold gi anslagsvis reduksjon i global dødelighet og klimagasser forårsaket av matproduksjon på henholdsvis 10 prosent og 70 prosent, sammenlignet med et kontroll-scenario i 2050.

Konklusjon

Nye studier bekrefter altså at plantebaserte kosthold ikke bare er fullverdig næringsmessig, men også kan forebygge og til dels behandle de sykdommer som fører til for tidlig død, og som påfører store kostnader for samfunnet. Videre er et slikt kosthold mer bærekraftig og klimavennlig.

Anbefalinger for norske veganere

Alle næringstoffer med unntak av B 12 og vitamin D kan dekkes ved en ren plantekost . Det er veldig viktig at veganere sikres en pålitelig kilde til B12. Bekymringer om inntak av vitamin B12 bør likevel ikke medføre at vegetarisk/veganske kosthold frarådes. Kosttilskudd av vitamin B12 er helt trygt, og ikke toksisk selv i høye doser, ei heller har det noen kjente bivirkninger på kort eller lang sikt (10). Som for resten av befolkningen anbefales dessuten vitamin D tilskudd i vinterhalvåret. Spesielt for norske forhold er at veganere som ikke spiser tang og tare jevnlig, også bør ta tilskudd av jod (11).

Forfatteren er nestleder i HePla – helsepersonell for plantebasert kost

Referanser

2016 National poll conducted by Harris Poll. HOW MANY ADULTS IN THE U.S ARE VEGETARIAN AND VEGAN?

Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2016;116(12):1970–80.

Tuso PJ, Ismail MH, Ha BP et al. Nutritional Update for Physicians: Plant-Based Diets. The Permanente Journal. 2013;17(2):61–6.

Hever J. Plant-Based Diets: A Physician’s Guide. The Permanente Journal. 2016;20(3):93–101.

Rinaldi S, Campbell EE, Fournier J et al. A Comprehensive Review of the Literature Supporting Recommendations From the Canadian Diabetes Association for the Use of a Plant-Based Diet for Management of Type 2 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes. 2016;40(5):471–7.

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2017. THE JOURNAL OF CLINICAL AND APPLIED RESEARCH AND EDUCATION,. 2017.

Springmann M, Godfray HCJ, Rayner M et al. Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2016;113(15):4146–51.

Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012;380(9859):2224–60.

Vermeulen S, Campbell B, Ingram J. Climate Change and Food Systems,. Annual Review of Environment and Resources. 2012;Vol.37:195–222 (Volume publication date November 2012).

Institute of Medicine (US). Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington (DC): National Academies Press (US); 1998.