Hvilken betydning har kolesterolnivå i begynnelsen av livet?

Ane Sørlie Kværner

medlem av redaksjonen

Thomas Olsen

medlem av redaksjonen

Karianne Svendsen

medlem av redaksjonen

Den 18. Mai 2017 fikk doktorgradsstipendiat i klinisk ernæring Jacob Juel Christensen tildelt pris fra Throne Holst Stiftelse for beste vitenskapelig artikkel publisert ved Avdeling for ernæring, Universitetet i Oslo i 2016. Prisen ble utdelt for hans artikkel som omhandler mors LDL-kolesterol i svangerskapet og risiko for hjerte- og karsykdom hos barnet. Artikkelen inngår som en del av hans avhandling som ble forsvart i sin helhet på Rikshospitalet den 21. august. Her følger et populærvitenskapelig sammendrag av Christensens arbeid.

Budskapet fra Jacob Juel Christensens avhandling er at forskjeller i LDL-kolesterol kan måles allerede helt i begynnelsen av livet. Her fra hans disputas 21. august i år. Fra venstre: Leiv Ose, Kristen B Holven, Kjetil Retterstøl og Jacob Juel Christensens. Foto: Christine Henriksen.

Å måle og behandle høyt kolesterol allerede fra svangerskapet og barndommen kan være en god måte å forebygge hjerte- og karsykdommer. Hvis høyt kolesterol derimot forblir uoppdaget kan dette gjennom livet bidra til høyere byrde for blodårene, og høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Hjerte- og karsykdommer skyldes åreforkalkning – en sykdomsprosess forårsaket av kolesterolansamling og betennelse i blodårene. Selv om livslang eksponering for mange risikofaktorer kan føre til åreforkalkning, er LDL-kolesterol (det «dårlige» kolesterolet) i blodet den viktigste pådriveren. I avhandlingen Early life cholesterol exposure in children with familial hypercholesterolemia and healthy children, som består av fire studier, har Jacob Juel Christensen og medarbeidere undersøkt årsaker og effekter av LDL-kolesterol eksponering tidlig i livet i barn med og uten arvelig høyt kolesterol, såkalt familiær hyperkolesterolemi (FH).

I den første studien brukte forskerne data som var tilgjengelig fra pasientjournaler ved Lipidklinikker i Oslo og Rotterdam, Nederland. Her fant de at barn som arvet FH-mutasjonen fra mødrene sine, og som dermed var utsatt for høyt kolesterol i svangerskapet, hadde likt nivå av LDL-kolesterol som barn som arvet FH-mutasjonen fra fedrene sine. I tillegg reproduserte forskerne funn fra tidligere genetiske studier som viste at FH-barn som arvet en spesielt skadelig mutasjon hadde ekstra uttalt hyperkolesterolemi (1).

Den andre studien var en oppfølging av 6–13 år gamle barn av mødre som hadde deltatt i Stork-svangerskapskohorten ved Rikshospitalet. Kvinnene som ble invitert var friske, uten FH, og hadde hatt enten høyt eller lavt LDL-kolesterol tidlig i svangerskapet. I denne populasjonen fant de at mors kolesterolnivå tidlig i svangerskapet hadde sammenheng med barnets kolesterolnivå i barndommen (2)

I den tredje studien sammenlignet forskerne immunceller i blodprøver fra FH-barn og friske barn.De fant at FH-barn med lavt HDL-kolesterol (det «gode» kolesterolet) hadde høyere nivå av aktiverte immunceller i blodet, og høyere nivå av E-selektin, som er en markør på at celler i blodåreveggen er aktivert. Dette kan bety at FH-barn med lavt HDL-kolesterol har større grad av immunceller som aktivt kan binde seg til blodåreveggen og på denne måten føre til betennelse (3, 4)

I den siste studien sammenlignet forskerne igjen blodprøver fra FH-barn og friske barn, og undersøkte om høyt LDL-kolesterol både hos barn med FH og uten FH påvirket andre faktorer i blodet. De fant at høyere kolesterol hadde sammenheng med endringer i et stort antall lipoproteiner, kolesterol og andre fettstoffer, samt forskjellige metabolitter som ketonlegemer. Endringene var særlig uttalte hos barn med FH, men man så også samme tendens i barn uten FH som hadde høyt kolesterol. Dette kan tyde på at høyt kolesterol er en mer komplisert tilstand enn tidligere antatt (Christensen 2017, manuskript i revisjon).

Budskapet fra avhandlingen er at forskjeller i LDL-kolesterol kan måles allerede helt i begynnelsen av livet, både hos barn med FH og barn uten FH, blant annet ved kartlegging av foreldrenes kolesterolnivåer i svangerskapet. Særlig for barna med FH kan det høye LDL-kolesterolet henge sammen med endringer i en rekke andre faktorer i blodet, som immunceller, proteiner og fettstoffer. Dette gjelder til en viss grad også barna uten FH som har høyt kolesterol. Viktigheten av disse funnene blir tydelig når man erkjenner at selv et marginalt høyere kolesterol fra barndommen av, enten man har FH eller ikke, over mange år kan føre til forskjeller i hjerte- og karsykdommermed mindre kolesterolsenkende tiltak iverksettes.

Referanser

Narverud I, van Lennep JR, Christensen JJ, et al. Maternal inheritance does not predict cholesterol levels in children with familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis. 2015 Nov;243(1):155–60. PubMed PMID: 26386212.

Christensen JJ, Retterstol K, Godang K, et al. LDL cholesterol in early pregnancy and offspring cardiovascular disease risk factors. Journal of clinical lipidology. 2016 Nov – Dec;10(6):1369–78 e7. PubMed PMID: 27919354.

Christensen JJ, Osnes L, Halvorsen B, et al. Data on circulating leukocyte subpopulations and inflammatory proteins in children with familial hypercholesterolemia and healthy children. Data in brief. 2017 Feb;10:587–92. PubMed PMID: 28070551. Pubmed Central PMCID: 5219596.

Christensen JJ, Osnes LT, Halvorsen B, et al. Altered leukocyte distribution under hypercholesterolemia: A cross-sectional study in children with familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis. 2017 Jan;256:67–74. PubMed PMID: 28024183.