nutritionDay er revidert og bedre egnet til å evaluere kvaliteten på ernæringsbehandlingen

Hugo Nilssen
Hanne J. Juul
Lene Thoresen
Ingvild Paur
Randi J. Tangvik

nutritionDay (nD) er verdens største prevalensstudie innen klinisk ernæring. nD bidrar til å dokumentere omfang og konsekvenser av underernæring i helsetjenesten. Spørreskjemaene er nå revidert og bedre egnet til å kartlegge kvaliteten på ernæringsbehandlingen. Undersøkelsen er dermed blitt mer omfattende, men en kortversjon, nD-ekspress, vil være tilgjengelig til årets nD i november.

Hva er nD?

nD er en internasjonal årlig punktprevalensundersøkelse initiert av ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) etter at Europarådet i 2003 ga ut rapporten: «Food and Nutritional Care in Hospitals: How to prevent undernutrition». Anbefalingene i rapporten ble vedtatt av helsemyndighetene i de fleste europeiske land, inklusiv Norge. Intensjonen med undersøkelsen er å synliggjøre ernæringsutfordringene i sykehus og sykehjem. Undersøkelsen kartlegger pasientenes vekt, vektutvikling, KMI, tidligere matinntak, matinntak på selve dagen, iverksatte ernæringstiltak, samt hvordan ernæringsarbeidet er organisert i institusjonen/avdelingen. I tillegg registreres informasjon om 30-dagers utfall for sykehuspasientene, og 6 måneders utfall for sykehjemsbeboerne. Noen skjema fylles ut av helsepersonell mens andre fylles ut av pasientene. Dataene registreres online. I etterkant av undersøkelsen kan rapport som viser resultatene for din avdeling sammen med referanseverdier for tilsvarende avdelinger i andre land lastes ned fra nDs hjemmeside. Spørreskjemaene er oversatt til 30 språk og så langt har over 7000 sykehus og sykehjem fra 63 land deltatt. Databasen inneholder informasjon om 222 500 pasienter.

Hvorfor nD?

Hovedmålet med nD er «å bedre pasientsikkerhet og kvaliteten på behandlingen ved økt oppmerksomhet og bedre kunnskapen om sykdomsrelatert underernæring».

Gjennomføring av nD vil gi kunnskap om både forekomst av sykdomsrelatert underernæring i egen avdeling/institusjon og i hvilken grad det arbeides lokalt med forebygging og/eller behandling av denne tilstanden. Dette er informasjon som både helsepersonell og ledere på alle nivå i helsetjenesten trenger for å få lagt til rette for at ernæringsarbeid skal bli en integrert del av den medisinske behandlingen.

Gjennomføring av nD er nyttig fordi den:

 • Bidrar til økt ernæringsfokus.

 • Gir viktig informasjon om pasientenes ernæringsstatus på din avdeling.

 • Gir resultat om forekomst av underernæring og ernæringspraksis som kan sammenlignes fra år til år, eller opp mot tilsvarende avdelinger ved andre sykehus/sykehjem.

 • Bidrar til å synliggjøre omfang og konsekvens av underernæring både lokalt, ved det deltakende sykehus/avdeling, nasjonalt og internasjonalt.

 • Fremmer ernæringsforskning. Det er til nå publisert 17 artikler (1–17) i nD-databasen. I tillegg er det presentert flere postere og sammendrag fra undersøkelsene.

 • Den nye versjonen av nD vil gi resultater som kan brukes som kvalitetsindikator på ernæringspraksis ved egen virksomhet.

Revidert versjon

I desember 2014 besluttet nD-ledelsen å inkludere spørsmål for i større grad å kunne synliggjøre kvaliteten på ernæringsbehandlingen. Kvalitetsmessig ernæringsarbeid innebærer risikovurdering (screening) av alle pasientene, iverksettelse av tiltak for de som er underernært eller i ernæringsmessig risiko, dokumentasjon av risikovurdering og tiltak til journal, samt videreformidling av tiltak til neste behandlingsnivå ved behov.

Spørreskjemaene til nD har tidligere etterspurt om ernæringsarbeidet er organisert i avdelingen og om det fins overordnede retningslinjer for risikovurdering og ernæringsbehandling. Dette er viktig informasjon, men fanger i liten grad opp om retningslinjene har blitt fulgt for den enkelte pasient. De reviderte spørreskjemaene har inkludert spørsmål som vil kunne gi denne informasjonen. Synliggjøring av dette vil være et viktig redskap i kvalitetsarbeid. Ved gjentagelse av nD over flere år vil en nå kunne måle effekten av eventuelle forbedringstiltak.

Arbeidet med endring av spørreskjemaene har pågått et par år. Norge har, blant annet gjennom Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU), bidratt med innspill og endringsforslag. Spørreskjemaene er nå ferdig revidert og den nye versjonen er oversatt også til norsk. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) testet ut de reviderte spørreskjemaene i februar 2017.

Rapporteringen av resultatene fra undersøkelsen er også forbedret. I tillegg til en standard rapport, gis nå tilgang til rådata som gjør det mulig å gjøre egne analyser. Eksempelvis vil en kunne se hvilke ernæringstiltak ulike pasientgrupper får, om pasienter med planlagt innleggelse risikovurderes oftere enn de som innlegges akutt og om flere pasienter får individuell ernæringsplan hvis klinisk ernæringsfysiolog er involvert.

De reviderte spørreskjemaene finner du her: http://www.nutritionday.org/en/30-.languages/languages.html

nD-express

Etter revisjonen av spørreskjemaene er flere nye spørsmål kommet til uten at noen av de gamle er tatt ut. Det har gjort undersøkelsen mer omfattende. Uttestingen av de nye spørreskjemaene ved UNN viste at det tok til sammen 14 timer inklusiv registrering til databasen for helsepersonell som hadde erfaring fra tidligere deltagelse på nD å gjennomføre undersøkelsen i en avdeling med 25 pasienter. De ansatte konkluderte med at nD var blitt mer arbeidskrevende å gjennomføre enn før. For de fleste avdelingene vil det derfor være nødvendig å tilføre ekstra bemanning, noe som for enkelte vil kunne være til hinder for å delta.

På grunn av dette arbeides det nå med en kortversjonen av nD, nD-express. Den gjelder kun for sykehus og inneholder et utdrag av spørsmål fra fullversjonen som belyser kvaliteten på ernæringsarbeidet, pasientenes ernæringsstatus og 30-dagers utfall. Den tilfredsstiller med andre ord behovet for dokumentasjon om ernæringsarbeidet som vanligvis etterspørres. Etter planen skal denne versjonen være tilgjengelig på norsk til førstkommende nD den 9. november 2017.

En tidsberegning ved UNN viser at denne versjonen er betydelig mindre ressurskrevende å gjennomføre. De sykehusavdelingene som har problemer med å skaffe ekstra ressurser til gjennomføring av full nD, vil nå kunne velge nD-Express som et godt alternativ.

Nye nD har spørsmål om:

 • sykehuset har en overordnet ernæringsstrategi

 • hvordan ernæringsarbeidet er organisert

 • mulighet for kompetansebygging innen ernæring

 • tilgang til klinisk ernæringsfysiolog

 • tilgjengelige dietter

 • type innleggelse, akutt eller planlagt

 • ernæringspraksis

  • veiing

  • risikovurdering

  • beregning av behov

  • beregning av inntak

  • opprettelse av ernæringsplan

  • diagnostisering

  • dokumentasjon til journal

Referanser på publikasjoner produsert på data fra nutritionDay

Henriksen C, Gjelstad IM, Nilssen H and Blomhoff R. A low proportion of malnourished patients receive the required nutrition treatment — results from nutritionDay. Under publikasjon.

Streicher M, Themessl-Huber M, Schindler K et al. nutritionDay in Nursing Homes – The Association of Nutritional Intake and Nutritional Interventions With 6-Month Mortality in Malnourished Residents. J Am Med Dir Assoc (2017); 18:162–168.

Schindler K, Pichard C, Sulz I et al. nutritionDay: 10 years of growth. Clin Nutr. (2016) Nov 11.

Schindler K, Themessl-Huber M, Hiesmayr M et al. To eat or not to eat? Indicators for reduced food intake in 91,245 patients hospitalized on nutritionDays 2006–2014 in 56 countries worldwide: a descriptive analysis Am J Clin Nutr (2016); 104:1393–1402.

Navarro DA, Boaz M, Krause I et al. Improved meal presentation increases food intake and decreases readmission rate in hospitalized patients Clin Nutr (2016); 35:1153–1158.

Streicher M, Themessl-Huber M, Schindler k et al. Who receives oral nutrition supplements in nursing homes? Results from the nutritionDay project. Clin Nutr. 2016 Sep 17.

Bendavid I, Singer P, Theilla M, Themessl-Huber M, et al.. NutritionDay ICU: A 7 year worldwide prevalence study of nutrition practice in intensive care. Clin Nutr. 2016 Aug 9.

Wirth R, Streicher M, Smoliner C et al.. The impact of weight loss and low BMI on mortality of nursing home residents – Results from the nutritionDay in nursing homes. Clin Nutr (2016); 35:900–906.

Cereda E, Klersy C, Hiesmayr M et al., for the NutritionDay Survey Collaborators. Body mass index, age and in-hospital mortality: The NutritionDay multinational survey. Clin Nutr. 2016 May 15.

Frantal S, Pernicka E, Hiesmayr M et al.. Length bias correction in one-day cross-sectional assessments – The nutritionDay study. Clin Nutr (2016); 35:522–527.

Hiesmayr M, Frantal S, Schindler K et al. The Patient- And Nutrition-Derived Outcome Risk Assessment Score (PANDORA): Development of a Simple Predictive Risk Score for 30-Day In-Hospital Mortality Based on Demographics, Clinical Observation, and Nutrition PLoS One. 2015 May 22;10(5):e0 127 316.

Lainscak M, Frakas J, Frantal S et al. Self-rated health, nutritional intake and mortality in adult hospitalized patients.Eur J Clin Invest (2014); 44:813–824.

Tsaousi G, Panidis S, Stavrou G et al. Prognostic Indices of Poor Nutritional Status and Their Impact on Prolonged Hospital Stay in a Greek University Hospital. BioMed Res Int, vol. 2014, Article ID 924 270.

Zhang L, Wang X, Huang Y et al. NutritionDay 2010 audit in Jingling hospital of China. Asia Pac J Clin Nutr (2013); 22:206–213.

Schindler K, Pernicka E, Laviano A et al. How nutritional risk is assessed and managed in European hospitals: A survey of 21 007 patients findings from the 2007–2008 cross sectional nutritionDay survey. Clin Nutr 29 (2010) 552–559.

Hiesmayr M, Schindler K, Pernicka E et al. The nutritionDay Audit Team Decreased food intake is a risk factor for mortality in hospitalised patients: The nutritionDay survey 2006. Clin Nutr 28 (2009) 484–491.

Valentini L, Schindler K, Schlaffer R et al. The first nutritionDay in nursing homes: participation may improve malnutrition awareness. Clin Nutr 28 (2009) 109–116.