Oppfordring til deltagelse på nutritionDay (nD) 9. november 2017

Hugo Nilssen

Nasjonal koordinator for nutritionDay

e-post: Hugo.nilssen@unn.no

Tlf: 776 26 386/92 498 927

Som koordinator for nD i Norge vil jeg oppfordre både sykehus- og sykehjemsavdelinger til å delta på førstkommende nD i november. Denne internasjonale punktprevalesundersøkelsen er nå revidert og bedre egnet til å synliggjøre kvaliteten på ernæringsarbeidet. I tillegg er det kommet en kortversjon, nD-express, som er mindre ressurskrevende å gjennomføre. Se egen artikkel side 62.

De reviderte spørreskjemaene er oversatt til norsk og kan lastes ned fra nDs hjemmeside. nD-express er ennå ikke ferdig redigert og oversatt til norsk, men skal etter planen være klar til bruk til nD i november. Denne versjonen gjelder kun sykehusavdelinger og har et utdrag av spørsmål fra fullversjonen som vil synliggjøre om pasientene er blitt risikovurdert (ernæringsscreenet), om underernærte-/risikopasienter har fått beregnet behov og inntak, om ernæringsplan er utarbeidet og dette er dokumentert til journal og eventuelt videreført til neste behandlingsnivå. I tillegg vil 30-dagers utfall bli registrert. nD-express tilfredsstiller med andre ord normalt behov for dokumentasjon av pasientenes ernæringsstatus og kvaliteten på ernæringsarbeidet og kan derfor anbefales.

Praktisk gjennomføring

Se nDs hjemmeside for praktisk veiledning i gjennomføring av nD.

Hva med samtykkeerklæring?

Normalt kreves samtykkeerklæring fra pasienter som deltar i forskning. Erfaring fra nD ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vist at 20 – 40 % av pasientene takker nei når de blir spurt om å skrive under på slik erklæring. Ofte er det de sykeste (med ernæringsproblemer) som takker nei, tilsynelatende på grunn at de føler mangel på overskudd til å bli involvert. Slikt frafall begrenser verdien av undersøkelsen.

Det er imidlertid mulig å unngå skriftlig samtykkeerklæring dersom undersøkelsen defineres som en kvalitetsstudie. Det vil i tillegg redusere ressursbruk i gjennomføring av studien. Dette må imidlertid avklares med helseforetakets personvernombud.

En forutsetning for at nD kan gjennomføres som en kvalitetsstudie er at datainnsamlingen faller inn under helsepersonelloven § 26: «Den som yter helsehjelp, kan gi opplysninger til virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for intern kontroll og kvalitetssikring av tjenesten. Opplysningene skal så langt det er mulig, gis uten individualiserende kjennetegn.»

Om en kan definere nD som en kvalitetsstudie avhenger blant annet av om det som etterspørres faller sammen med det som er definert inn i avdelingens rutinemessige ernæringsbehandling (ernæringsstrategi). Dersom avdelingen/institusjonen har besluttet å følge nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, vil det som etterspørres i nD kunne defineres som en kvalitetskontroll og undersøkelsen burde da kunne defineres som en kvalitetsstudie. Dette må som nevnt avklares med lokalt personvernombud.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du har spørsmål angående gjennomføring av nD.

Lykke til!