Disputas Ane Sørlie Kværner

Linn Bøhler

redaksjonsmedlem

Karianne Svendsen

redaksjonsmedlem

Den 5. Februar 2019 forsvarte klinisk ernæringsfysiolog og redaktør i NTFE, Ane Sørlie Kværner, sin doktorgradsavhandling ved det Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hovedveileder har vært førsteamanuensis ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU, Siv Kjølsrud Bøhn, og biveiledere har vært Rune Blomhoff, Sigbjørn Smeland og Gro Wiedswang.

Avhandlingen spenner fra biomarkører på cellenivå til klinisk- og epidemiologisk forskning, sentrert rundt livsstilssykdommene type 2 diabetes og tarmkreft. Denne spennende kombinasjonen skyldes delvis at arbeidet med avhandlingen er utført både ved Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Harvard School of Public health. Du kan lese mer om Ane sitt forskningsopphold på Harvard her: [http://www.ntfe.no/i/2017/4/tfe-2017 – 04b-1588].

Sammendrag av avhandlingen

Avhandlingen, «Nutritional status, type 2 diabetes and colorectal cancer – Biological links and methodological aspects», består av fire artikler. Her følger et populærvitenskaplig sammendrag av arbeidet:

Stadig mer forskning tyder på at fedme og diabetes type 2 øker risikoen for tarmkreft. Derimot vet vi mindre om de biologiske mekanismene som knytter disse tilstandene sammen, inklusive betydningen av arv og miljø.

Kværner har i sin avhandling «Nutritional status, type 2 diabetes and colorectal cancer – Biological links and methodological aspects» undersøkt om sammenhengen mellom diabetes og tarmkreftrisiko er knyttet til arvelige faktorer (1) . Resultatene viser at menn som har en nær slektning med diabetes har en økt risiko for å få tarmkreft sammenliknet med menn som ikke har sykdommen i nær familie, spesielt de under 60 år. Funnene tyder på at diabetes og tarmkreft har genetiske fellesnevnere.

Videre har Kværner undersøkt sammenhengen mellom vektutvikling gjennom livsløpet og metabolsk profil i voksen alder, nærmere bestemt markører for insulinsignalering (2). Det viser seg at personer med høy kroppsvekt gjennom livet har en mer usunn metabolsk profil enn de som har en slank og stabil kroppsvekt. De metabolske endringene ser ut til å være mest uttalt hos de som går betydelig opp i vekt gjennom livet.

I tillegg har Kværner kartlagt ernæringsstatus hos pasienter diagnostisert med tarmkreft. En sentral del av arbeidet har vært å kvalitetssikre metoder for måling av kroppssammensetning. Kværner demonstrerer i sitt arbeid at den enkle, kostnadseffektive og pasientvennlige metoden, bioelektrisk impedansanalyse (BIA), egner seg til å måle kroppssammensetning og til å avdekke tap av muskelmasse (3). Videre viser Kværner at både cellegiftbehandling og underernæring henger sammen med økte nivåer av DNA-skade i blodceller (4). Dette er spennende funn da måling av DNA-skade muligens kan ha en fremtidig rolle i oppfølging av kreftbehandling.

Samlet bidrar avhandlingen til økt kunnskap om biologiske mekanismer som knytter fedme og diabetes opp mot tarmkreft fra et livsløpsperspektiv. Videre gir arbeidet økt kunnskap om målemetoder i ernæringsdiagnostikk og behandling av tarmkreftpasienter.

Publiserte arbeider

  1. Ma W, Song M, Kvaerner AS, Prescott J, Chan A, Giovannucci E, Zhang X. Sex-Specific Association between Family History of Diabetes and Risk of Colorectal Cancer: Two Prospective Cohort Studies. Cancer prevention research (Philadelphia, Pa) 2018;11(9):535 – 44. doi: 10.1158/1940 – 6207.Capr-18 – 0159.

  2. Kvaerner AS, Hang D, Giovannucci EL, Willett WC, Chan AT, Song M. Trajectories of body fatness from age 5 to 60 y and plasma biomarker concentrations of the insulin-insulin-like growth factor system. The American journal of clinical nutrition 2018;108(2):388 – 97. doi: 10.1093/ajcn/nqy103.

  3. Raeder H, Kvaerner AS, Henriksen C, Florholmen G, Henriksen HB, Bohn SK, Paur I, Smeland S, Blomhoff R. Validity of bioelectrical impedance analysis in estimation of fat-free mass in colorectal cancer patients. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2017. doi: 10.1016/j.clnu.2016.12.028.

  4. Kvaerner AS, Minaguchi J, Yamani NE, Henriksen C, Raeder H, Paur I, Henriksen HB, Wiedswang G, Smeland S, Blomhoff R, et al. DNA damage in blood cells in relation to chemotherapy and nutritional status in colorectal cancer patients-A pilot study. DNA repair 2018;63:16 – 24. doi: 10.1016/j.dnarep.2018.01.005.