Kan fisk utnyttes enda mer og samtidig fremme folkehelsen?

FishMeal-studien

FishMeal- gruppen

ved Universitetet i Oslo

Forskningsgruppen. Bak fra venstre: Professor Kirsten B. Holven, førsteamanuensis Thomas Sæther, postdoc Marith Hjort, førsteamanuensis Knut Thomas Dalen. Foran fra venstre: Bioingeniør Navida Akhter Sheikh, professor Stine M. Ulven, førstelektor Inger Ottestad og PhD kandidat Kristin S. Hustad

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling (1). Flere av målene sikter mot å bekjempe eller redusere ernæringsrelaterte utfordringer, inkludert mål 3 «God helse» som omhandler å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle. Mål 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon» og mål 14 «Liv under vann» omhandler henholdsvis å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, samt å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Det er derfor viktig at vi utnytter de allerede høstede marine ressursene fullt ut. Tar vi laks som eksempel, spiser vi i dag fiskefileten. Omtrent 40 % av laksen regnes som restprodukt som ikke brukes til humant konsum (2). Norge er en av verdens største fiskerinasjoner, og med den forventede veksten i akvakulturnæringen vil større mengder proteinrike biprodukter bli tilgjengelig. I et bærekraftig perspektiv er det ønskelig å undersøke om mer av fisken kan brukes til humant konsum.

Hovedformålet med FishMeal-studien er å undersøke helseeffekter av proteinrikt pulver laget av restråstoff fra laks. Diabetes er en betydelig bidragsyter til den totale sykdomsbyrden i Norge, og hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsaken. Både mager og fet fisk er vist å ha gunstige helseeffekter, noe som tyder på at ikke alle effekter skyldes omega-3-fettsyrer. I tillegg til omega-3, inneholder fisk flere potensielt helsefremmende komponenter som taurin, vitamin D, vitamin B12, jod, selen, og mer uspesifiserte komponenter som bioaktive peptider. Vi ønsker å undersøke om proteinrikt pulver reduserer metabolske risikofaktorer knyttet til glukose- og insulinfølsomhet hos overvektige, og videre de underliggende mekanismer ved å bruke transkriptom- og metabolomanalyser. Flere av disse spørsmålene vil bli forsøkt besvart i parallelle humanstudier, dyrestudier og cellestudier. På denne måten håper vi å kunne identifisere effekter, og mekanismene som ligger til grunn, etter inntak av fiskeprotein fra restråstoff fra laks.

Prosjektet består av fire arbeidspakker beskrevet under:

I arbeidspakke 1, ledet av forsker Ola Ween (Møreforskning), er formålet å utvikle fiskeproteinpulver, samt karakterisere fiskemel fra laks med hensyn til ernæringsmessige, biokjemiske og bioaktive egenskaper. Dette vil blant annet bli gjort gjennom in vitro fordøying av laksemelet og uttesting av dette i systemer for biologisk aktivitet.

I arbeidspakke 2, ledet av Kirsten B. Holven og Stine M. Ulven (UiO), er det overordnede målet å undersøke effekter av proteinrikt pulver av laks i en human intervensjonsstudie, med hensyn til metabolske risikomarkører. Menn og kvinner med nedsatt glukosetoleranse rekrutteres i disse dager til en åtte ukers randomisert, kontrollert parallellstudie. Rekrutteringen startet i august 2018 og pågår frem til Juli 2019. Stipendiat og klinisk ernæringsfysiolog Kristin S. Hustad er ansvarlig for gjennomføringen av intervensjonsstudien sammen med førstelektor Inger Ottestad og bioingeniør Navida Akther-Sheikh.

I arbeidspakke 3, ledet av Knut Tomas Dalen (UiO), gjennomføres intervensjoner i mus som tilsvarer studiene som gjøres i arbeidspakke 2. Fete mus med nedsatt glukosetoleranse vil få et kosthold supplert med proteinrikt pulver fra laks, og vil bli sammenlignet med mus som får protein fra andre kilder. Musene gjennomgår ulike metabolske tester underveis. Vev og organer som høstes etter endt studie vil analyseres for å kartlegge på molekylært nivå om de ulike diettene gir forskjeller i metabolisme og lipidlagring. Muligheten til å karakterisere effektene på molekylært nivå i mus vil være et viktig bidrag til å forstå effektene en ser i den humane intervensjonsstudien. Postdoktor Marit Hjorth er hovedansvarlig for gjennomføring av dyreforsøkene.

I arbeidspakke 4, ledet av Thomas Sæther (UiO), er hovedformålet å karakterisere biologiske effekter etter inntak av fiskeprotein ved å bruke postprandialt serum fra personer før og etter inntak av fiskeprotein, og teste dette i ulike cellemodeller. Både hepatocytter og adipocytter vil bli stimulert med serum fra disse forsøkspersonene og sammenliknet med serum fra de samme personene etter inntak av myse. In vitro-fordøyd fiskeprotein og myse fra arbeidspakke 1 vil også bli testet ut i tilsvarende cellesystem. Slik kan vi sammenlikne effekten av kroppens egen nedbrytning av proteinekstraktet med ulike industrielle kjemiske metoder som i fremtiden kan tenkes å brukes til å fordøye proteinekstraktet før det brukes som ingrediens i matvarer. Vi vil bruke transkriptomanalyser til å identifisere signalveier og metabolske veier som aktiveres og studere disse videre. Postdoktor Marit Hjorth er hovedansvarlig for gjennomføring av celleforsøkene.

Interessekonflikter: Prof. Holven har mottatt forskningsmidler og/eller annen støtte fra Tine DA, Mills AS, Olympic Seafood, Amgen, Sanofi, Kaneka og Pronova, men dette er ikke relatert til innholdet i dette manuskriptet. Prof. Ulven har mottatt forskningsmidler og/eller annen støtte fra Tine DA, Mills AS og Olympic Seafood, men dette er ikke relatert til innholdet i dette manuskriptet. Øvrige forfattere oppgir ingen interessekonflikter.

Prosjektet FishMeal ble innvilget forskningsmidler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (11 mill) etter søknad til og vitenskapelig vurdering i Forskningsrådet. Prosjektperioden er fra 2017 – 2021.

Det er flere samarbeidspartnere i prosjektet. Prof. Kirsten B Holven (UiO) er prosjektleder og partnere i prosjektet er prof. Stine M. Ulven (UiO), førsteamanuensis Knut Tomas Dalen (UiO), førsteamanuensis Thomas Sæther (UiO), forsker Ola Ween (Møreforskning Ålesund), førstelektor Inger Ottestad (UiO), postdoc Marit Hjorth (UiO), PhD kandidat Kristin S. Hustad (UiO) og bioingeniør Navida Akhter Sheikh. I tillegg er Bjørn Erik Flem og Eivind Sætre fra Marine Harvest samarbeidspartnere i prosjektet. På bildet sees prosjektgruppen ved UiO. Det er flere andre samarbeidspartnere i prosjektet inkludert prof. Kjetil Retterstøl og prof. Jason Matthews ved UiO.

Referanser

United Nations. 2014. Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals, A/68/970: New York.

International salmon farmers association. 2018. Salmon farming: Sustaining communities and feeding the world. Retrieved 16.05.2019. Available from: http://www.salmonfarming.org/cms/wp-content/uploads/2018/06/ISFA-JUNE-2018-REVISED-FOR-FOR-WEB1.pdf