Kronikk: Kjøttbransjens freidige overprøving av oppsummert vitenskap

Tanja Kalchenko

Lege

Nina Cathrine Johansen

Master i samfunnsernæring

Helsepersonell for plantebasert kosthold – hepla.no 

Vi står for tiden midt i en miljø-, klima- og helsekrise, og det er bred faglig enighet om at kjøttforbruket må ned. Hvorfor skaper kjøttbransjen forvirring rundt helseskadene av rødt og bearbeidet kjøtt? Vi mistenker at det er fordi de vet at de er tjent med forvirring blant sine forbrukere. 

Det er per i dag bred faglig enighet om at inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt i vestlige kosthold, inkludert det norske kostholdet, er helseskadelig høyt og bør begrenses. Foto: Shutterstock.com

I en kronikk i NTFE (4 utgave 2019) (1) overprøver ansatte ved MatPrat og Animalia, som er kjøttindustriens talerør, konklusjonen til blant annet velrenommerte institusjoner som WHO og WCRF om at bearbeidet kjøtt er overbevisende kreftfremkallende for mennesker. I tillegg er de uenige i at rødt kjøtt sannsynlig er kreftfremkallende. 

Forfatterne av kronikken nevner «betydningsfulle svakheter ved foreliggende forskning om rødt og bearbeidet kjøtt og helse», «konfunderende faktorer» o.l. Har ikke WHO og WCRF tatt disse svakheter i betraktning når de fraråder å spise bearbeidet kjøtt på regelmessig grunnlag? Har kjøttindustriens talspersoner forstått mer enn verdensledende fagfolk?  

Det er per i dag bred faglig enighet om at inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt i vestlige kosthold, inkludert det norske kostholdet, er helseskadelig høyt og bør begrenses. Det er også enighet om at et mer plantebasert kosthold med lavere inntak av både rødt og bearbeidet kjøtt, kan forebygge de sykdommene som tar flest liv i tidlig alder (kreft, hjerte- og karsykdom, og diabetes type 2). Denne konklusjonen støttes av Nasjonalt råd for ernæring i 2011 (2), Nordisk ministerråd i 2014 (3), USAs ernæringsråd i 2015 (4) , WHO i 2015 (5,6), Belgias nye kostholdsråd fra 2017 (7), verdensledende kreftforskere i 2018 (8), Canadas og Australias nye kostråd fra 2019 (9,10) og EAT-Lancet-rapporten (2019) (11). Ovennevnte vurderinger ble gjort uavhengig av hverandre, og alle har kommet til omtrent samme konklusjon. I tillegg har Helsedirektoratets rapport «Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostholdsråd» fra 2016 (12) har beregnet at et mer plantebasert kosthold, med mindre rødt og bearbeidet kjøtt, ville spart oss 18 milliarder kroner per år i helsetjeneste-utgifter og produksjonstap.

Norsk kjøttbransje finansierte rapporter som ga «oppsiktsvekkende» resultater

Finansiert av kjøttindustriens eget markedsføringsorgan Matprat.no er det nylig utført en studie (13) som skulle overprøve alle overnevnte konklusjoner. Det er også publisert et brev til redaktør i The Lancet, som var kritisk til EAT-Lancet rapporten (14). Forskerne sier at de har brukt en anerkjent metodologi, og at deres gjennomgang «viser» usikkerhet om inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt i vestlig kosthold virkelig burde begrenses. Hvorfor kom de to ovennevnte artiklene, finansiert av den norske kjøttbransjen, fram til et annet resultat enn andre? Svaret på dette er valg av metodologi. Forfatterne av de to studiene fremhever at «deres» studier brukte det anerkjente og solide AMSTAR- og GRADE- verktøyet til å oppsummere studiene om kjøtt og helse. Vi er enige i at verktøyet virker svært solid når det gjelder oppsummering av vitenskapelige studier, men metoden er derimot dårlig egnet til å gjennomgå andre studier enn randomiserte kontrollerte forsøk, studietypen som hovedsakelig brukes til å utprøve nye medikamenter. Som det kommer fremkommer tydelig på hjemmesidene til utviklere av AMSTAR kan bruk til å vurdere andre studietyper enn randomiserte kliniske forsøk føre til såkalte bias, eller feil. Vi siterer: «AMSTAR was initially developed to assess systematic review of RCTs. However, it is increasingly being used to assess those that include observational studies as well. Using the current AMSTAR on NRS could result in publication bias». Omtrent det samme gjelder GRADE-verktøyet. 

Hvorfor forskerne som tok oppdraget fra norsk kjøttbransje valgte å bruke denne metodologien har vi ingen logisk forklaring på, men vi mener det er klart at dette valget tjener kjøttindustriens sak godt. Som kjent er det ikke mulig å gjøre en langvarig randomisert utprøving av rødt kjøtt og risiko for kreft eller andre helseutfall, så forfatterne og de som finansierte studien, burde ha visst at de kunne konkludere med at bevisene kom til å bli svake, selv før de startet denne «analysen» (15). Analysen deres viste at på tross av at rødt kjøtt var assosiert med økt risiko for diabetes, hjertesykdom, tykktarmskreft og total dødelighet, så man bort i fra dette fordi studiene ikke var randomisert. 

Den andre gjennomgangen som ble bestilt av Matprat, ved Zagmutt med flere (14), The EAT–Lancet Commission: a flawed approach?, er kommentert av Harvard sine forskere og forfatterne av EAT-Lancet-rapporten her (16).

I den tredje studien, utført i USA, med tvilsomt valg av metode ved Johnston med flere, Unprocessed red meat and processed meat consumption: dietary guideline recommendations, ble det funnet en forbindelse mellom noen av forfatterne og husdyrindustrien i etterkant (17). Harvard forklarer hva problemet ved forskningen ved Johnston er her.(18). Denne publikasjonen ble omtalt bredt i norsk presse, blant annet av forskning.no og Aftenposten, uten at valg av metode ble problematisert. 

Rapportene som ble publisert i Annals of Internal Medicine, er i ettertid kraftig kritisert av flere fremtredende ernærings- og helseforskere og helseorganisasjoner(18–22).

Problematikken rundt metodevalget er vanskelig å forstå for folk flest, noe som utvilsomt en fordel for kjøttbransjen. Det at kjøttindustrien valgte forskere som ignorerer at AMSTAR og GRADE ikke er egnet til vurdering av samme studier som WCRF og WHO har brukt i sine beslutninger, viser at man bør være kritisk til forskning finansiert av kjøttbransjen.


Bagatelliserer kreftrisikoen 

Kronikkforfatterne fra Matprat og Animalia forsøker å skape et inntrykk av at kreftrisikoen ved det å spise kjøtt er usikker, ved å sitere, i egen oversettelse, utvalgte utdrag fra WCRFs rapport. Vi ønsker i stedet å sitere det som står på WCRF sine nettsider for publikum: “The evidence on processed meat and cancer is clear-cut. The data show that no level of intake can confidently be associated with a lack of risk. Processed meats are often high in salt, which can also increase the risk of high blood pressure and cardiovascular diseases” (23). 

I tillegg vil vi sitere kostrådet til WCRF om rødt og bearbeidet kjøtt: “One of our Cancer Prevention Recommendations is to eat no more than moderate amounts of red meat, such as beef, pork and lamb, and eat little, if any, processed meat. There is strong evidence that consumption of either red or processed meat are both causes of colorectal cancer” (23).

WCRF har også gitt uttrykk for at de ikke aksepterer de «nye funnene» publisert Annals of Internal Medicine og tolkningen av disse. Dr Giota Mitrou, forskningsdirektør i WCRF oppfordrer derimot å følge de eksisterende rådene når det gjelder kjøttinntak (24).


Helseskadelig og devaluerer ernæringsvitenskapen

Kjøttindustriens freidige overprøving av verdens største kunnskapsoppsummeringer, er ikke bare skadelig for ernæringsforskningens renommé hos folk flest, den medfører også en oppblomstring av forvirring industrien er godt tjent med. Det å svekke tidligere solide funn medfører ikke bare en sunnvasking av kjøttprodukter (og dermed antagelig bedre inntjening for kjøttindustrien - fordi mange vil lytte til det de ønsker å høre), men dette «stuntet» har også helseskadelige konsekvenser på befolkningsnivå. Kroniske sykdommer som følge av usunn mat øker våre helseutgifter. Storsamfunnet er ikke tjent med at folk får kreft.

Vi i Hepla oppfordrer alle til å lytte til Harvard og WCRF og at de eksisterende anbefalinger om et hovedsakelig plantebasert kosthold, med så lite som mulig bearbeidet og begrenset mengde rødt kjøtt, som er basert på solide bevis fra og systematisk oppsummering av både randomiserte kontrollerte studier samt epidemiologiske studier, fortsatt er det som bør fremmes av hensyn til helse og miljø/bærekraft. 

Konklusjonen til kjøttforskerne sammenblandet med kjøttbransjen bør derimot etter vår mening ikke tolkes som noe annet enn reklame og propaganda. Referanser

 1. Lundekvam B E, Thorkildsen T, Sundt S M, Henriksen S K. Utfordringer med ernæringsforskningen på rødt kjøtt. Nor Tidsskr ernæring [Internet]. 2019;(4). Available from: https://www.ntfe.no/asset/2019/2019-nr-4.pdf

 2. Nasjonalt råd for ernæring -Helsedirektoratet. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. 2011.

 3. Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition Recommendations 2012 : Integrating nutrition and physical activity. Nordic Nutrition Recommendations 2012 : Integrating nutrition and physical activity. 2014.

 4. Office of Disease Prevention and Health Promotion U. Dietary guidelines [Internet]. 2015. Available from: http://health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/PDFs/02-executive-summary.pdf

 5. World Health Organization. Q and A on the carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat. Int Agency Res Cancer. 2015.

 6. Bouvard V, Loomis D, Guyton KZ, Grosse Y, Ghissassi F El, Benbrahim-Tallaa L, et al. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncol. 2015;

 7. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Food-based dietary guidelines - Belgium [Internet]. 2017. Available from: http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/countries/belgium/en/

 8. World Cancer Research Fund International. Meat , fish and dairy products and the risk of cancer. Anal Res cancer Prev Surviv [Internet]. 2018;3–79. Available from: https://www.wcrf.org/sites/default/files/Meat-Fish-and-Dairy-products.pdf

 9. The Australian Dietary Guidelines. eatforhealth.gov.au. [Internet]. 2019. Available from: https://www.eatforhealth.gov.au/guidelines

 10. Goverment of Canada. Canada`s food guide [Internet]. 2019. Available from: https://food-guide.canada.ca/en/

 11. Willett W, Rockström J, Loken B, Springmann M, Lang T, Vermeulen S, et al. Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet (London, England). 2019;

 12. Sælensminde K, Johansson L, Helleve A. Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd. 2016.

 13. Händel MN, Cardoso I, Rasmussen KM, Rohde JF, Jacobsen R, Nielsen SM, et al. Processed meat intake and chronic disease morbidity and mortality: An overview of systematic reviews and meta-analyses. PLoS One. 2019;

 14. Zagmutt FJ, Pouzou JG, Costard S. The EAT–Lancet Commission: a flawed approach? The Lancet. 2019.

 15. Willett W. Personlig kommunikasjon.

 16. Willett W, Rockström J, Loken B. The EAT–Lancet Commission: a flawed approach? – Authors’ reply. The Lancet. 2019.

 17. The Washington Post. Author of study saying red meat is fine failed to disclose industry funding, journal reveals. 2020; Available from: https://www.washingtonpost.com/business/2020/01/07/youll-never-guess-who-helped-fund-that-controversial-keep-eating-red-meat-study/

 18. Harvard T.H. CHAN school of public health. New “guidelines” say continue red meat consumption habits, but recommendations contradict evidence [Internet]. 2019. Available from: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2019/09/30/flawed-guidelines-red-processed-meat/

 19. CBS. What cardiologists have to say about controversial red meat study [Internet]. 2019. Available from: https://www.cbsnews.com/video/what-cardiologists-have-to-say-about-controversial-red-meat-study/

 20. The New York Times. Eat Less Red Meat, Scientists Said. Now Some Believe That Was Bad Advice. 2019; Available from: https://www.nytimes.com/2019/09/30/health/red-meat-heart-cancer.html

 21. American Institute for Cancer Research. Red and processed meat still pose cancer risk, warn global health experts. Cancer Health [Internet]. 2019; Available from: https://www.cancerhealth.com/article/experts-warn-red-processed-meat-still-pose-cancer-risk

 22. Katz D, Barnard N, Carmona R et al. Letter to Editor in Chief, Annals of Internal Medicine [Internet]. Available from: https://www.truehealthinitiative.org/wp-content/uploads/2019/09/Annals-letter-9-30-19.pdf

 23. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Limit red and processed meat Eat no more than moderate amounts of red meat and little, if any, processed meat [Internet]. [cited 2020 Feb 7]. Available from: https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/limit-red-processed-meat

 24. The Guardian. Uproar after research claims red meat poses no health risk. 2019; Available from: https://www.theguardian.com/food/2019/sep/30/research-red-meat-poses-no-health-risk