Nytt fra Norsk ernæringsforskning

Tekst
Vegard Lysne

Redaksjonsmedlem

Slankedietter, trening og hjertehelse

Ditta Valsdottir ved Norges Idrettshøgskole og Atlantis Medisinske Høgskole og kollegaer gjennomførte en intervensjonsstudie for å undersøke hvordan vekttap med ulike dietter med eller uten trening påvirket kroppssammensetning, kardiorespiratorisk fitness og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom1. Totalt var det 57 kvinner med overvekt eller fedme som gjennomførte en ti uker lang intervensjon. Disse ble randomisert til å følge en lavkarbodiett eller en standard diett i tråd med kostrådene, med eller uten intervalltrening. Ved studieslutt ble det ikke observert noen forskjell i kroppssammensetning eller oksygenopptak mellom diettene, mens intervalltrening forbedret begge disse uavhengig av diett. De mest gunstige endringene i blodlipider ble observert i gruppen som fulgte en standard diett med trening.

Ketogene dietter, vekttap og appetittregulering

Vekttap følges vanligvis av økt sultfølelse og økt utskillelse av sulthormoner. Denne responsen sees i mindre grad ved dietter med veldig lavt energiinntak (VLED, very low energy diets), noe som har vært foreslått å skyldes at disse diettene også fører til ketose. I en gruppe på 87 personer som fulgte en VLED i åtte uker, undersøkte Catia Martins og medarbeidere ved NTNU om graden av ketose var assosiert med endringene i appetitt og sulthormoner2. De fant at jo høyere konsentrasjonene av ketonlegemet β-hydroksybutyrat var, jo lavere var utskillelsen av sulthormonet ghrelin. Videre så de en positiv assosiasjon med metthetshormonene kolecystokinin og GLP-1. De fant også en svak sammenheng mellom økt grad av ketose og økt utskillelse av metthetshormonet Peptid YY, samt redusert opplevd sultfølelse.

Jodmangel blant norske vegetarianere

Jod er et næringsstoff som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Synne Groufh-Jacobsen og kollegaer ved OsloMet gjennomførte en undersøkelse blant veganere, vegetarianere og pesketarianere i Osloområdet, for å evaluere jodstatus i disse gruppene3. Urinkonsentrasjonen av jod var lavest blant veganerne, og høyest hos de som inkluderte fisk i kostholdet. Det som i størst grad predikerte jodnivåene var imidlertid bruk av kosttilskudd og høyere utdannelse. Omtrent halvparten av de spurte hadde et jodinntak lavere enn anbefalt. Alt i alt tyder disse funnene på at disse gruppene har økt risiko for å utvikle jodmangel, og at de derfor har behov for et økt fokus på inntak av jod. På den andre siden rapporterte 20% av veganerne at de benyttet tilskudd av alger som jodkilde. Disse risikerer å få i seg for mye jod, og forfatterne påpeker at dette også er et område hvor vi trenger mer kunnskap.

Kan næringsdrikker forbedre ernæringsstatus hos pasienter med demens?

Pasienter med demens er utsatt for underernæring ettersom sykdommen påvirker evnen til å huske, planlegge og tilberede mat. Etter hvert som sykdommen utvikler seg er det også mange som utvikler dysfagi, som vanskeliggjør matinntaket ytterligere. Randi Tangvik ved Senter for Ernæring, UiB, har sammen med kollegaer gjennomført en systematisk oversiktsartikkel for å evaluere effekten av næringsdrikker i denne pasientgruppen4. Totalt sett inkluderte de data fra ni intervensjonsstudier, som rapporterte at bruk av næringsdrikker økte det totale energiinntaket med 200-600 kcal, uten å påvirke det øvrige matinntaket, og dette førte igjen til forbedret ernæringsstatus. De inkluderte studiene var imidlertid av for kort varighet (maksimalt 6 mnd) til å studere effekten på kognitive eller funksjonelle utfallsmål.

Proteintilskudd etter trening forbedret prestasjon og restitusjon

Svovelholdige aminosyrer er involvert i sentrale intracellulære mekanismer knyttet til fysisk prestasjon og restitusjon. Redaktør Thomas Olsen og medarbeidere har utnyttet data fra en kryssoverstudie i mannlige elitesyklister, som etter en hard treningsøkt fikk et restitusjonstilskudd som inneholdt karbohydrater med eller uten protein5. Dagen etter gjennomførte syklistene en tidstest hvor de skulle sykle tilsvarende en viss mengde arbeid på kortest mulig tid. Blant hovedfunnene var at blodkonsentrasjonene av den svovelholdige aminosyren metionin synker under hard trening, og fortsetter å synke med mindre utøveren fyller på med protein i etterkant av økten. Videre ble det rapportert at deltakerne syklet 8.5% raskere på tidstesten etter å ha inntatt proteintilskudd.

Referanser

  1. Valsdottir TD, Øvrebø B, Falck TM, et al. Low-carbohydrate high-fat diet and exercise: Effect of a 10-week intervention on body composition and cvd risk factors in overweight and obese women—a randomized controlled trial. Nutrients. 2021;13(1):1-25. doi:10.3390/nu13010110

  2. Martins C, Nymo S, Truby H, Rehfeld JF, Hunter GR, Gower BA. Association Between Ketosis and Changes in Appetite Markers with Weight Loss Following a Very Low-Energy Diet. Obesity. 2020;28(12):2331-2338. doi:10.1002/oby.23011

  3. Groufh-Jacobsen S, Hess SY, Aakre I, Gjengedal ELF, Pettersen KB, Henjum S. Vegans, vegetarians and pescatarians are at risk of iodine deficiency in Norway. Nutrients. 2020;12(11):1-13. doi:10.3390/nu12113555

  4. Tangvik RJ, Bruvik FK, Drageset J, Kyte K, Hunskår I. Effects of oral nutrition supplements in persons with dementia: A systematic review. Geriatr Nurs (Minneap). 2021;42(1):117-123. doi:10.1016/j.gerinurse.2020.12.005

  5. Olsen T, Sollie O, Nurk E, et al. Exhaustive Exercise and Post-exercise Protein Plus Carbohydrate Supplementation Affect Plasma and Urine Concentrations of Sulfur Amino Acids, the Ratio of Methionine to Homocysteine and Glutathione in Elite Male Cyclists. Front Physiol. 2020;11. doi:10.3389/fphys.2020.609335