Vitamin D og covid-19

Tekst
Ingvild Hansen Ivan

Redaksjonsmedlem

Foto: Shutterstock

Data fra observasjonsstudier antyder at tilskudd av vitamin D kan redusere risikoen for utvikling av luftveisinfeksjoner, men dette har til gode å bli bekreftet i randomiserte kontrollerte studier. Koronapandemien har aktualisert spørsmålet om vitamin Ds rolle i utviklingen av denne typen infeksjoner høyst aktuelt, ettersom covid-19 hovedsakelig rammer luftveiene (1).

Resultater fra en prospektiv kohortstudie publisert i The American Journal of Clinical Nutrition i januar, viste at bruk av vitamin D-tilskudd var assosiert med en lavere risiko for infeksjon med covid-19 (2). Studien inkluderte informasjon om inntak av tilskudd samlet inn ved bruk av spørreskjema fra i overkant av en halv million voksne briter i tidsrommet 2006-2010. I løpet av våren 2020 ble resultatene av covid-tester fra i overkant av 8000 av deltakerne, hvorav 16% hadde positiv test, inkludert i analysene. Forfatterne kommenterer at de ikke har data på om deltakerne fortsatt inntok tilskudd i perioden covid-testene ble gjennomført, og at det selvsagt er umulig å trekke konklusjoner om årsakssammenheng basert på denne assosiasjonen.

I desember publiserte NICE (National Institute for Health and Care Excellence, England) retningslinjer for vitamin D-bruk i forbindelse med covid-19 (3). Det ble i forkant gjennomført en «rapid review» for å undersøke forskningsgrunnlaget for anbefalingene. Konklusjonen var at det ikke fantes tilstrekkelig dokumentasjon til å anbefale tilskudd av vitamin D utelukkende for å forebygge covid-19, men retningslinjene oppfordret til å følge myndighetenes gjeldende anbefalinger for bruk av tilskudd (4). Disse anbefalingene er tilsvarende konklusjonen i Nasjonalt råd for ernærings rapport om vitamin D i Norge om at enkelte grupper kan ha behov for supplement med opptil 10 µg (20 µg for eldre over 75 år), dersom de får lite sollys og har få kilder til vitamin D i kosten (5).

Nordmenn har lange tradisjoner med bruk av tran som tilskudd av vitamin D. I en pågående kasus-kontroll studie gjennomført av Oslo Universitetssykehus så de antydninger til at tran var assosiert med lavere forekomst av covid-19. For å utelukke at den inverse assosiasjonen skyldes andre beskyttende faktorer hos trandrikkere, gjennomføres det nå en randomisert intervensjonsstudie for å undersøke om tran virker forebyggende på covid-19, sammenlignet med placebo (6). Denne studien, og andre pågående intervensjonsstudier, vil kunne gi det grunnlaget vi i dag mangler for å vurdere om vitamin D (alene eller i kombinasjon med omega 3) har en plass i forebygging og behandling av covid-19.