Vi søker ny redaktør

Norsk Tidsskrift for Ernæring (NTFE) søker ny redaktør fra 1. Januar 2021.

NTFE er et åpent tilgjengelig vitenskapelig tidsskrift som gis ut fire ganger i året og eies av Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet forskerforbundet (KEFF) og Norsk forening for ernæringsvitenskap (NFE).

Visjonen til NTFE er å speile den brede sammensetningen av ernæringskompetanse i Norge og levere innhold av høyt faglig og vitenskapelig nivå. Redaksjonen er sammensatt av kliniske ernæringsfysiologer, samt personer med annen ernæringsfaglig bakgrunn inkludert bachelorgrad i ernæring med mastergrad i folkehelse, idrettsernæring og samfunnsernæring. Redaksjonsmedlemmene jobber til daglig ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Kreftregisteret, Universitetssykehuset Nord-Norge, Lovisenberg Sykehus og melk.no. Flere av redaksjonsmedlemmene er også selvstendig næringsdrivende.

Redaksjonen i NTFE driftes på frivillig basis, og det organiseres 6-8 redaksjonsmøter i året.

Arbeidsoppgaver som redaktør inkluderer følgende:

  • Gjennomføring og organisering av redaksjonsmøter

  • Vurdere innsendte artikler og eventuelt koordinere fagfellevurdering

  • Vurdere artikler som er produsert internt (av redaksjonsmedlemmer)

  • Koordinere utgivelser med forelegger/utgiver og korrekturlesing

  • Fordele øvrige oppgaver i redaksjonen

  • Noe styrearbeid må påregnes for dialog med eierforeningene

Kvalifikasjoner

Som redaktør må du ha ernæringsfaglig utdanning (klinisk ernæring, human ernæring, samfunnsernæring, bachelor i ernæring med relevant mastergrad, idrettsernæring eller lignende) og inneha en PhD.

Hva får jeg igjen for å være redaktør i NTFE?

Redaktørvervet gir en unik mulighet til å få innblikk i alt det spennende arbeidet som pågår innen ernæringsfeltet i Norge. Herunder kommer kontakt med en lang rekke fagmiljøer innen klinikk, forskning, industri, med mer. Som redaktør i NTFE får du mulighet til å påvirke retningen tidsskriftet vil ha de kommende årene. Redaktørvervet gir bred erfaring med vitenskapelig og populær vitenskapelig formidling – erfaringer som vil komme godt med i en videre karriere innen akademia.

Interessert?

Kontakt oss på redaksjonen@ntfe.no.